Aké sú kľúčové zručnosti lídrov pre 21. storočie?

Rapídne sa meniace trhové prostredie prináša so sebou aj nové požiadavky na pracovníkov. V roku 2013 realizovala spoločnosť Accenture prieskum medzi 1000 jednotlivcami (zamestnanými aj nezamestnanými) a 100 zamestnávateľmi v Írsku (Accenture, 2013), z ktorého vyplynulo napríklad nasledovné poradie najpotrebnejších zručností.

  • Líderstvo (57 %)
  • Riadenie ľudí a tímová práca (51 %)
  • Inovácie a podnikanie (50 %)
  • Komunikácia (39 %)
  • Adaptabilita a flexibilita (39 %)
  • riadenie zmien (35 %)


Projekt MILC (Innovate & Learn through Chaos) vznikol s cieľom pripravovať lídrov, pričom reaguje na meniace sa podmienky na pracovnom trhu.

Cieľom je zostaviť vzdelávací program rozvíjajúci zručnosti pre 21. storočia s ohľadom na hodnoty generácie mileniálov, ktorá podľa prieskumov bude čoskoro zastávať väčšinu vedúcich pracovných pozícií v organizáciách. Vzdelávací program je budovaný na základe konceptu, ktorý sa označuje ako „Chaordický leadership” a predstavuje stav medzi chaosom a poriadkom (viac tu).

V rámci projektu sme realizovali dva prieskumy, cieľom ktorých bolo identifikovať zručnosti dôležité pre budúcich lídrov z radov mileniálov.

Každý prieskum bol zameraný na jednu konkrétnu cieľovú skupinu, a to samotných mileniálov a biznis lídrov. Oboch skupín sme sa opýtali na to, ktoré zručnosti považujú za dôležité rozvíjať u budúcich lídrov, ako vidia úroveň chaordických líderských zručností mileniálov v súčasnosti, či ako je možné tieto zručnosti rozvíjať.

Do prieskumu sa zapojilo 91 respondentov z 13 krajín z toho 38 biznis lídrov vo veku 30-39 a 53 mileniálov vo veku 20-24 rokov.

Z prieskumu vyplýva, že mileniáli a biznis lídri považujú komunikáciu, tímovú spoluprácu, riešenie problémov, kritické myslenie a flexibilitu za TOP 5 líderských zručností potrebných pre 21 storočie.

Iniciatíva, sebavedomie, zvedavosť, inovatívnosť, entuziazmus a sebadisciplína boli respondentmi zaradené medzi najdôležitejšie charakteristiky.

Mileniáli a biznis lídri považujú za najlepší spôsob rozvoja vodcovských zručností 21. storočia mentoring alebo učenie sa od iných a brainstorming.

Medzi problematické oblasti u mileniálov, patria nedostatočne rozvinuté komunikačné zručnosti, čo je spôsobené značným množstvom času tráveného v online svete. Tento aspekt bol naviac ešte posilnený pandémiou COVID-19. Ďalšou výzvou u mileniálov je nedostatok motivácie, nízke sebavedomie, nedostatok skúseností, kontaktov a tlak sociálnych sietí, ktorý vedie k psychickej nepohode u mladých ľudí.

V rámci projektu pripravujeme tipy a triky o tom, ako sa rozvíjať líderské zručnosti pre 21. storočie. Zaujíma vás to? Sledujte náš Facebook.

Zdroj: Akson on Unsplash

Contact