Benefity bioplynových riešení: Od environmentálnych po spoločenské

Chráni ovzdušie, vodu a pôdu tým, že zhodnocuje organický odpad na obnoviteľnú energiu a organické hnojivo. Znižuje tak emisie skleníkových plynov a našu závislosť na fosílnych palivách. Ak tieto a ďalšie výhody bioplynu spojíme, máme jasný manuál ako zabrániť tomu, aby sa do ovzdušia dostávali tony emisií uhlíka. Pomôžeme ho navrátiť do pôdy a zároveň vyrábať spoľahlivú obnoviteľnú energiu. Objavte aj iné benefity, ktoré získavame výrobou a využitím bioplynu, vďaka ďalšej časti kampane na zvyšovanie povedomia o bioplyne „Spoločne za bioplyn“.    

Zavádzanie bioplynových riešení poskytuje viaceré benefity a výhody – od environmentálnych, cez ekonomické, energetické až po tie spoločenské.

Environmentálne prínosy

 • Výroba bioplynu znižuje objem nespracovaného živočíšneho odpadu aplikovaného priamo na polia. Tým znižuje riziko kontaminácie podzemných vôd.
 • Výroba bioplynu v bioplynových staniciach (BPS) pomáha udržiavať prirodzený cyklus recyklácie v poľnohospodárstve.
 • Presun maštaľného hnoja z otvoreného priestranstva do vzduchotesného bioplynového systému (fermentora) redukuje emisie skleníkových plynov, ktoré by sa inak uvoľnili do ovzdušia.
 • Bioplyn znižuje emisie skleníkových plynov v doprave minimálne o polovicu, v porovnaní                s fosílnymi palivami.
 • Vedľajším produktom výroby bioplynu je digestát. Ten možno použiť ako pôdne hnojivo. Dokáže nahradiť syntetické hnojivá zo zemného plynu.


Ekonomické výhody

 • Výroba bioplynu vBPS:
  • predstavuje finančne efektívne riešenie pre poľnohospodárov a farmárov, ako premeniť spracovanie „odpadu“, v dnešnom svete už komodity, na zdroj generujúci príjmy;
  • prináša nový zdroj príjmov, čím prispieva k vyššej odolnosti voči výkyvom cien vstupných surovín
  • môže znížiť náklady poľnohospodárov na hnojivá a na podstielku pre zvieratá;
  • prispieva k viazaniu finančných zdrojov v domácej ekonomike.
 • Využívanie energie z bioplynu pomáha dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a znížiť uhlíkovú stopu.


Energetické benefity

 • Bioplyn je obnoviteľný zdroj energie. Nahrádza fosílne palivá náročné na emisie uhlíka.
 • Výroba obnoviteľnej energie v BPS funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s vysokou mierou spoľahlivosti.
 • Biometán vyrobený z bioplynu slúži ako náhrada zemného plynu na vykurovanie, výrobu elektriny a pohonných hmôt v doprave.
 • Fungovanie BPS nie je priamo závislé od prírodných podmienok, ako je napríklad dostatok slnečného žiarenia, vetra či vodnej energie. Preto sa nejedná o tzv. „kolísavý“ zdroj elektrickej energie.


Spoločenské pozitíva

V súvislosti s bioplynovými stanicami (BPS) by sme mohli zhrnúť ich prínosy do nasledovných bodov:

 • Z hľadiska konštrukcie sa jedná o nižšie stavby, ktoré nenarúšajú vzhľad krajiny.
 • Produkujú vlastnú environmentálne čistú elektrickú energiu. Nadprodukciu je možné zmluvne predávať do verejnej siete.
 • Dodávajú aj teplo do obytných domov a priemyselných objektov.
 • BPS sú efektívnym a spoľahlivým nástrojom na zabezpečenie dlhodobého výkupu poľnohospodárskych produktov a zhodnocovanie poľnohospodárskych odpadov.
 • Vytvárajú nové pracovné príležitosti. Či už pri ich výstavbe, prevádzke alebo údržbe.
 • Pomáhajú rozvíjať jednotlivé regióny a predstavujú stimuly pre rozvoj malého a stredného podnikania.

 

Tieto informácie vám prinášame v rámci spolupráce so Slovenskou bioplynovou asociáciou, vďaka projektu ALFA.

Viac o projekte ALFA (v angličtine):
https://alfa-res.eu/

Slovenská bioplynová asociácie a jej aktivity:
https://www.sba.sk/

Užitočné zdroje na ďalšie štúdium bioplynu

Contact