Biohospodárstvo: Pilier udržateľného rozvoja – 2. časť

Biohospodárstvo predstavuje kľúčový posun smerom k udržateľnému využívaniu zdrojov. Sústreďuje sa na využitie biomasy. Využíva silu prirodzených procesov na pohon rôznych odvetví, od získavania základných surovín, cez produkciu energie, samotnú výrobu, spracovanie odpadov, až po rôzne odvetvia služieb. Jeho výsledky sú súčasťou života každého z nás, napríklad v podobe potravín, obalov, textilu, hygienických a čistiacich produktov. Prečo je dôležité venovať mu pozornosť a aké pred ním stoja výzvy?

Základ biohospodárstva = biomasa

Biomasa je teda primárny stavebný blok tohto konceptu. Zahŕňa nielen suroviny priamo získané z poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, ale aj hodnotné odpady, ako sú vedľajšie produkty z rôznych odvetví, či potravinové zvyšky. Dôsledné riadenie zdrojov biomasy je nevyhnutné na zabezpečenie ekologickej rovnováhy. Je aj dôležitým krokom, ako sa dá obmedziť nadmerné využívanie zdrojov.

Odvetvia biohospodárstva a ich úloha

Biohospodárstvo zďaleka presahuje len samotnú primárnu výrobu. Obsahuje oveľa širšie spektrum odvetví a aktivít, vrátane priemyslu, stavebníctva, cestovného ruchu, vedeckého výskumu a ďalších. Tieto spoločne prispievajú k udržateľnému využívaniu zdrojov, minimalizácii odpadu a zároveň maximalizácii hodnoty v celom reťazci. Čo teda všetko do biohospodárstva patrí?

POĽNOHOSPODÁRSTVO
Je jedným z hlavných pilierov biohospodárstva. Zameriava sa na produkciu plodín a chov zvierat. Dôraz kladie na využívanie udržateľných pestovateľských a chovateľských praktík, ktoré minimalizujú negatívne environmentálne a ekologické dopady a zároveň zabezpečujú dostatočnú produkciu potravín.

LESNÍCTVO
Zaoberá sa  správou lesných porastov. Okrem výroby dreva, ktoré je dôležitým materiálom pre stavebníctvo, nábytok a iné odvetvia, sa lesy využívajú aj na výrobu palív a ďalších lesných produktov. Má tiež kľúčový význam pre zachovanie biodiverzity a klimatickú reguláciu. Lesné porasty pôsobia ako dôležitý zdroj absorpcie oxidu uhličitého a tvoria domov pre množstvo druhov rastlín a živočíchov.

RYBOLOV A AKVAKULTÚRA
Zameriavajú sa na chov rýb a iných morských živočíchov. Ich  cieľom je zabezpečiť udržateľnú produkciu morských plodov, minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a zabezpečiť zdravie a kvalitu chovaných organizmov.

BIOENERGETIKA
Predstavuje významný sektor biohospodárstva, ktorý sa zaoberá výrobou energie z obnoviteľných biologických zdrojov, ako sú biomasa, biopalivá a bioplyn. Jedná sa napríklad o výrobu elektriny z organických látok, alebo bioplynové stanice.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Zaoberá sa riadením a využívaním vodných zdrojov, vrátane riek, jazier a podzemných vôd. Zohľadňovať ochranu vodných ekosystémov a minimalizovať znečistenie vody z poľnohospodárskej činnosti a iných odvetví je z viacerých dôvodov pre spoločnosť veľmi dôležité.

BIOTECHNOLÓGIE
Patria medzi neoddeliteľné súčasti biohospodárstva. Zahŕňajú využitie živých organizmov a ich biologických procesov na výrobu rôznych chemických látok, či produktov. Nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach, od poľnohospodárstva a potravinárskej oblasti po medicínu.

Hoci tento pojem znie veľmi cudzo, biotechnológie zahŕňajú aj dobre známe a bežné procesy ako kvasenie, kľúčové pre výrobu niektorých základných potravín. Bez biotechnológií by sme nemali napríklad chlieb, ani pivo.

Biochemický priemysel, ako súčasť biotechnológií, využíva suroviny založené na biologickej báze na výrobu rôznych chemikálií a produktov. Príkladom môže byť využitie rastlinných olejov na výrobu bioplastov alebo výroba biochemikálií prostredníctvom fermentácie.

RECYKLÁCIA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Spracovanie a recyklácia odpadov minimalizuje ich negatívny vplyv na životné prostredie. V biohospodárstve je napríklad dôležité využívať organické odpady na výrobu kompostu alebo bioplynov a znižovať množstvo odpadu produkovaného v celom potravinárskom reťazci.

SLUŽBY
Biohospodárstvo zahŕňa aj odvetvie služieb. Jedným z príkladov, blízky mnohým z nás, je ekoturizmus. Táto forma cestovného ruchu sa zameriava na ochranu prírody a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Jedná sa napríklad o ekologicky udržateľné ubytovanie, ekoturistické zájazdy a programy zamerané na vzdelávanie o ochrane životného prostredia a biodiverzite.

Uvedené sektory a mnohé ďalšie spolu tvoria komplexný ekosystém biohospodárstva. Tento systém zohľadňuje potreby súčasných aj budúcich generácií a zároveň prispieva k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Prínosy a výzvy: Dynamika biohospodárstva v spoločnosti

Pozitíva, ktoré  biohospodárstvo prináša do našej spoločnosti sú mnohostranné a rozsiahle. Okrem zabezpečenia potravinovej bezpečnosti a výroby obnoviteľnej energie, prispieva aj k udržateľnému manažmentu prírodných zdrojov. Pomáha chrániť biodiverzitu ekosystémov, čím zlepšuje kvalitu životného prostredia a podporuje odolnosť voči klimatickým zmenám. Svojimi procesmi podporuje udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi a pôdou. Taktiež vytvára pracovné príležitosti a podporuje ekonomický rozvoj vidieckych oblastí.

S biohospodárstvom sú však spojené aj mnohé výzvy či riziká.  Tie zahŕňajú hlavne nadmerné využívanie prírodných zdrojov, stratu biodiverzity, boj o biomasu na potravinárske a nepotravinárske účely, vysoké výrobné náklady a nejasné riziká spojené s novými technológiami výroby bioproduktov.

Neexistuje jediné riešenie vyššie uvedených problémov. Je dôležité, aby sa uplatňovali princípy udržateľnosti a obehového hospodárstva, ktorých cieľom je šetriť zdroje, predlžovať životnosť materiálov a produktov a navracať späť zdroje pochádzajúce z odpadov. Pre ich úspešné uplatnenie je tiež potrebné zabezpečiť spoluprácu mnohých zainteresovaných strán.

Biohospodárstvo je oblasť plná potenciálu a možností. Od tradičných metód až po moderné technológie, jeho záber je široký a rýchlo sa posúva vpred. V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať najnovšími pokrokmi, trendami a inováciami, ktoré formujú budúcnosť biohospodárstva. Môžete sa tešiť aj na informácie o výsledkoch diskusie z nedávneho Co–creation workshopu, o ktorom ste sa mohli dočítať v prvom článku tejto série.  V neposlednom rade sa zameriame sa aj na pracovné príležitosti a potrebné zručnosti v oblasti biohospodárstva.

BioGov.Net iniciatíva v skratke
Medzinárodný projekt BioGov.Net, podporený Európskou komisiou z programu Horizont Európa, je spoluprácou ôsmich krajín EÚ. Spája viac ako 240 aktérov, ktorí budú realizovať rôzne aktivity až do mája 2025. 

Podrobnejšie informácie (v angličtine) nájdete na webovej stránke projektu:
www.biogov.net.

 

Contact