Dekarbonizácia priemyslu na Slovensku si môže do roku 2030 vyžiadať až 1,98 miliardy eur

TLAČOVÁ SPRÁVA

28. novembra 2023 | Bratislava: Publikácia “Analýza dekarbonizácie slovenského priemyslu: Cestovná mapa politík a financovania” mapuje súčasný stav oceliarskeho, cementárskeho a chemického priemyslu na Slovensku. Súčasne identifikuje potenciálnu cestu k ich dekarbonizácii s dôrazom na alokáciu ekonomických nákladov. Vypracoval ju PEDAL Consulting, s.r.o. vďaka projektu v4decarb (Decarbonisation of the industrial sector: Sustainable finance as an opportunity?).

Reakciou na zmenu klímy a potrebu zmierniť jej vplyv sa stala dekarbonizácia. Najmä tých  priemyselných odvetví, ktoré sú zodpovedné za významný podiel emisií skleníkových plynov –  oceliarskeho, cementárskeho a chemického sektora. Tieto odvetvia sa vo veľkej miere spoliehajú na tradičné výrobné procesy, ktorých výsledkom sú významné emisie oxidu uhličitého (CO2).

Hlavným zámerom dekarbonizácie je preto ich transformácia na na nízkouhlíkové alebo uhlíkovo neutrálne alternatívy, pri zachovaní ich ekonomickej udržateľnosti. Ako reálna sa ukazuje cesta zavádzania inovatívnych technológií, prijatia udržateľných postupov a významných investícií do výskumu a vývoja. Tieto si však vyžadujú adekvátne financovanie.

Vhodné modely dekarbonizácie
Na extrapoláciu budúcich trendov emisií uhlíka v daných odvetviach sa v analýze primárne využil model 2050 Pathways Explorer (PE) vyvinutý spoločnosťou Climact v roku 2022. Predstavuje interaktívny webový nástroj, ktorý umožňuje vypracovať scenáre transformácie energetiky na základe realistických predpokladov. Pre Slovensko sú v PE k dispozícii 4 scenáre dekarbonizácie. V analýze bol využitý „ambiciózny scenár“, ktorý najlepšie zodpovedá aktuálnej cieľovej hodnote emisií pre rok 2030.

Výsledky modelu PE autori porovnali s už existujúcimi odhadmi modelu MACC z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze a modelu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (NECP).

Náklady na dekarbonizáciu
Odhad kapitálových nákladov (CAPEX) na dekarbonizáciu v období 2023 – 2030 je nevyhnutným krokom úspešnej dekarbonizácie. Na základe troch modelov (PE, MACC a NECP) môžu tieto náklady v odvetviach cementu, oceliarstva a chemického priemyslu na Slovensku dosiahnuť výšku od 1,59 do 1,98 miliardy eur.

Tabuľka: Porovnanie očakávaného CAPEX cementárskeho, oceliarskeho a chemického priemyslu v SR

Model dekarbonizácie

CAPEX 2023 – 2030

PE – Ambiciózny scenár

1,94 miliardy eur

NECP

1,59 miliardy eur

MACC

1,98 miliardy eur


Zdroje financovania dekarbonizácie
Dva hlavné zdroje na financovanie dekarbonizácie v slovenskom priemysle sú Plán obnovy a odolnosti a Modernizačný fond. V Operačnom programe Slovensko 2021 – 2027 sú environmentálne ciele uvedené v rámci cieľa 2 s názvom „Zelená, nízkouhlíková Európa“. Zameriavajú sa na zlepšenie energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie s alokáciou 4,2 miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho a rozvojového fondu (ERDF) a Kohézneho fondu. Aktuálne výzvy však ponúkajú obmedzené možnosti pre financovanie dekarbonizácie priemyselných odvetví.

Väčšina investícií do dekarbonizácie bude pokrytá súkromnými finančnými zdrojmi, s doplnením verejných prostriedkov. Okrem národných zdrojov existuje aj možnosť financovania z medzinárodných zdrojov, ako napr. programu Horizont Európa, Clean Steel Partnership (CSP), Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (RFCS), Inovačného fondu (IF), programu LIFE, ako aj z Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru.

Zhrnutie výsledkov naznačuje, že cesta k dekarbonizácii priemyslu na Slovensku bude náročná. Je v nej však zakotvený potenciál na dosiahnutie udržateľného a nízkouhlíkového ekonomického rozvoja.

Publikáciu „Analýza dekarbonizácie slovenského priemyslu: Cestovná mapa politík a financovania” je možné bezplatne stiahnuť na webovej stránke v4decarb projektu:
https://v4decarb.org/sk/publications/dekarbonizacia-slovenskeho-priemyslu-cestovna-mapa-politik-a-financovania/ 

O PEDAL Consulting, s.r.o. 
PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy. Je najúspešnejšou spoločnosťou na Slovensku, čo sa týka počtu schválených a  implementovaných grantov v rámci programov Európskej komisie: Horizont 2020, Horizont Európa a COSME. Medzinárodný tím sa usiluje o podávanie kvalitných výsledkov pre svojich klientov – z verejného, ako aj súkromného sektora, z rôznych oblastí priemyslu, krajín a politík.  PEDAL Consulting má rozšírenú sieť partnerov vo všetkých členských krajinách EU, ostatnej Európe, Euroázii, Afrike, v krajinách MENA-y, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických.

Kontakt pre komunikáciu s médiami:
Miroslav POLÁČEK, PEDAL Consulting s.r.o.
Senior Project Manager
e-mail: m.polacek@pedal-consulting.eu

Projekt podporila European Climate Initiative (EUKI)

Contact