Energetické komunity a zapojenie žien – Inkluzívna komunikácia

Významným aspektom (nie len) pracovného života je komunikácia, či už medzi kolegami alebo medzi nadriadenými a podriadenými. Prečo je práve inkluzívna komunikácia dôležitá? Aké bariéry jej stoja v ceste a akú úlohu zohráva rod a vek? Na tieto témy sa pozrieme v prednáške od Zuzky Zamborskej, ktorú prezentovala počas seminára W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“ na konci júna v Bratislave.

V predošlom článku sme sa venovali významu diverzity a inklúzie. Ako sme uviedli, diverzita v komunitách so sebou prináša mnoho benefitov. Avšak vplyvom rôznych bariér môže viesť tiež ku komplikáciám v komunikácií. 

Zuzana Zamborská z BE-ID Human predstavila aké formy komunikácie existujú, aké bariéry môžu brániť v komunikácií a predstavila nám tiež 5 inkluzívnych komunikačných schopností, ktoré by sme mali ovládať. 

Rozdiel medzi diverzitou, inklúziou a rovnoprávnosťou

Aspekty diverzity, inklúzie a rovnoprávnosti sú navzájom veľmi prepojené. Preto je niekedy ťažké ich rozlíšiť. Ich význam môžeme ľahšie rozpoznať  v komunikácii:

 • Diverzita sa pýta: „Koľko rôznych hlasov existuje?“
 • Inklúziu zaujíma: „Boli vypočuté všetky nápady?“
 • Otázka rovnoprávnosti je: „Čie myšlienku nebudú brané tak vážne, pretože sú v menšine?“


Čo zistil prieskum medzi firmami v tejto oblasti?

Týmto témam sa venoval aj prieskum slovenských a českých firiem z roku 2023, ktorého výsledky hovoria, že:

 • 56 % firiem sa venuje téme diverzity, napríklad vo forme vzdelávania alebo konkrétnych smerníc.
 • Národná a etnická príslušnosť neovplyvňuje príležitosti, firmy sa snažia pozerať na iné a dôležitejšie kvality potrebné pre pracovný výkon.
 • Čoraz viac firiem rieši transparentné a rovnaké odmeňovanie žien a mužov.
 • Rodová rovnosť vo všetkých oblastiach je na vzostupe.
 • Sloboda vyjadrenia sexuálnej orientácie prestáva byť tabu. Najmä korporácie pracujú s antidiskriminačnými politikami.
 • Duševné a fyzické zdravie zamestnancov dostáva zaslúžený priestor, pretože firmy si uvedomujú, že jedno nemôže fungovať bez druhého.


Komunikácia nie je len hovorené slovo

Podľa Zuzany Zamborskej zohráva jazyk a komunikácia kľúčovú úlohu pri formovaní (pracovného) prostredia. Komunikácia však neznamená len to čo hovorím, teda slová a ich význam (verbálna komunikácia). Ale aj to, ako ich povieme – aký je tón, výška a intenzita hlasu (paralingvistická komunikácia). V neposlednom rade ide aj o reč tela vyjadrená mimikou, gestami alebo očným kontaktom (neverbálna komunikácia).

Ako využívať inkluzívne komunikačné zručnosti

Vhodný spôsob komunikácie je schopnosť, ktorú môžeme budovať a zlepšovať. Napríklad prostredníctvom nasledovných inkluzívnych komunikačných schopností: 

 • Buďte osobní 
  • viac prispôsobení publiku a zameraní na jazyk;
  • začnite zvážením potrieb, záujmov, hodnôt a demografie zamestnancov;
  • buďte si vedomí, že perspektívy zamestnancov sa môžu líšiť od vašich ;
  • pre porozumenie potrieb požiadajte zamestnancov o spätnú väzbu cez rôzne komunikačné kanály.
    
 • Dbajte na štýl komunikácie
  • majte na pamäti jazykové možnosti;
  • používajte empatiu a uvedomte si nevedomé predsudky;
  • namiesto priveľa zámen v prvej osobe (ja) skúste používať viac zámen a fráz v druhej osobe, ktoré posilňujú tímové prostredie (spolu, my);
  • zahrňte v komunikácií oba rody.

 • Zamerajte sa na vzťahy
  • počúvajte aktívne;
  • snažte sa porozumieť potrebám tímu a ich perspektívam;
  • pýtajte si spätnú väzbu;
  • ukážte tímu, že vám na nich skutočne záleží;
  • zamestnanci/zákazníci budú rešpektovať inú perspektívu, ak pre nich líder/ka urobí to isté tzv. „ win-win“.

 • Autenticita 
  • „Autenticita je vnímanie publika, že niekto vyzerá skutočne, komunikuje prirodzene a jeho slová zodpovedajú jeho zámerom a činom.“
  • umožňuje lídrom spojiť sa so zamestnancami na hlbšej úrovni;
  • snažte sa podporovať porozumenie, nie len informovať;
  • ide o prirodzenosť v rámci komunikácie, nie napísaný scenár.

 • Jasné štandardy a očakávania
  • komunikujte jasné štandardy a očakávania, najmä pokiaľ ide o výkon;
  • hodnoťte podľa rovnakých kritérií, bez ohľadu na akékoľvek nevedomé predsudky;
  • zamerajte sa napríklad na výsledky, nie na počet odpracovaných hodín – obzvlášť dôležité v rámci hybridnej práce. 


Najčastejšie komunikačné bariéry

V komunikácií sa však často stretávame aj s rôznymi prekážkami. Môžu viesť napr. k nedorozumeniam, v niektorých prípadoch aj k nevyužitiu príležitostí. Ak napríklad nerozumieme, čo sa nám snaží niekto povedať, môžeme prísť o cenné informácie alebo rady. Komunikačné bariéry môžu mať tiež negatívny vplyv na osobné a pracovné vzťahy. Napríklad vo forme napätia vo vzťahoch alebo konfliktov.

Existujú rôzne formy prekážok:

 • Jazykové bariéry
  Vznikajú, keď sa pokúšajú komunikovať ľudia hovoriaci rôznymi jazykmi. To môže brániť vo vzájomnom porozumení, viesť k nedorozumeniam, frustrácií alebo konfliktom. Táto prekážka môže byť spôsobená neznalosťou jazyka druhej osoby alebo nedostatočnou znalosťou oboch jazykov.

 • Fyzické bariéry
  Sú spôsobené obmedzeniami, ktoré narúšajú proces komunikácie. Môže ísť napríklad o hluk, zlé osvetlenie, vzdialenosť medzi hovoriacimi, fyzické prekážky medzi hovoriacimi. Patria sem však aj technologické problémy ako napr. slabý príjem signálu alebo nedostatočný prístup k technológiám (internet, počítač).

 • Emocionálne bariéry
  Jedná sa o psychologické prekážky, ktoré bránia ľuďom plne vyjadriť svoje emócie alebo pocity. Dôvodom môže byť nedostatok dôvery, strach zo zraniteľnosti alebo ťažkosti s pochopením pohľadu druhej osoby. Môžu brániť efektívnej komunikácií a viesť k nedorozumeniam a konfliktom. 

 • Kultúrne bariéry
  Najčastejšie sú to rozdiely v jazyku alebo zvykoch vo viere. Existujú medzi ľuďmi rôznych kultúr alebo spoločností. Tento typ prekážky môže viesť ku kultúrnym stretom spôsobeným nezhodami vo viere a hodnotách. 


Navyše, neprijímanie diverzity môže v komunikácií viesť k mikroagresii. Prejavuje sa poznámkami alebo konaním, ktoré niekoho ponižuje alebo odmieta na základe jeho pohlavia, rasy alebo iných aspektov jeho identity. 

Zaujíma vás projekt W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“?
Jeho zhrnutie nájdete tu: 
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

Čomu sa venujte BE-ID Human:
https://www.beidhuman.com/

 

Contact