Energetické komunity a zapojenie žien – Miestne akčné skupiny v ČR

Vďaka podpore Európskej únie sú miestne akčné skupiny schopné implementovať rôzne stratégie lokálneho rozvoja. O princípoch ich fungovania, ako aj o komunitnej energetike, sme sa rozprávali s Petrom Chroustom z MAS Opavsko počas seminára projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“ v júni, v Bratislave.

Miestna akčná skupina (MAS) predstavuje spojenie občanov, občianskych združení, podnikateľov a verejných inštitúcií na lokálnej úrovni. Vznikajú vďaka prístupu komunitou podporovaného lokálneho rozvoja (CLLD – Community-led local development). Prvý raz bol použitý v 90. rokoch,  v rámci európskeho programu LEADER, ktorý sa zameriava na podporu rozvoja vidieka.

Od obyvateľov k politikom

Pôsobenie MAS by malo stáť na tzv. bottom-up princípe. T. j. iniciatíva by mala vychádzať zospodu – od obyvateľov smerom nahor – k úradom a politikom. V tejto súvislosti hovoril Petr Chroust o spoločenských ekotonoch (pozn. ekoton je termín z ekológie označujúci rozhranie dvoch ekosystémov. Ekotony sú typicky veľmi rozmanité.) – rozhraniach spoločností, kde sa miešajú rôzne názory a potreby. Práve tam vzniká najviac pridaných hodnôt. Je to priestor, v ktorom sa ukazujú potreby obyvateľov a vznikajú tak rôzne príležitosti, kedy sa môžu „MASky“ angažovať. 

Inšpiratívne projekty z Čiech

Česká republika je považovaná za unikát, čo sa týka počtu „MASiek“. Vo svojej prezentácii predstavil Petr Chroust princípy fungovania miestnych akčných skupín. Spomenul aj niekoľko inšpiratívnych príkladov projektov, za ktorými stojí MAS Opavsko. 

Príklady aktivít MAS Opavsko:

 • MOBILNÝ TURISTICKÝ SPRIEVODCA
  Poskytuje informácie o zaujímavých lokalitách, kultúrnom a prírodnom bohatstve, aktualitách z kultúrneho a spoločenského diania v regióne.

 • PROPAGÁCIA ELEKTROCYKLISTIKY 

 •  PODPORA ŽIEN NA TRHU PRÁCE
  Pomoc s prípravou na zvládnutie výberových konaní, zahájenia vlastného podnikania, tvorba životopisu, vizáž, reč tela, budovanie sebadôvery a pod. 

 • REGIONÁLNE ZNAČENIE PRODUKTOV
  Značka Opavské Slezsko je pridelená regionálnym produktom s historickým významom alebo inou pridanou hodnotou.

 • SOCITAXI
  Poskytuje podporu mobility znevýhodnených skupín občanov (seniori; matky s deťmi; ľudia, ktorí nevlastnia auto).

 • KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
  Obyvatelia sa sami vyjadrujú, čo vo svojom regióne potrebujú. Čo im chýba, čo by chceli vyriešiť. MAS Opavsko najalo odborníka, ktorý poskytuje pri tomto plánovaní podporu. 

 • DOTAČNÝ PROGRAM Malý LEADER pro Opavsko
  Financovaný je z členských príspevkov obcí. Zdroje sa využívajú na projekty obyvateľov regiónu, ktorí takto dostanú možnosť realizovať svoje aktivity (napr. keramika pre matky).

 • VZDELÁVANIE
  Kurzy alebo spolupráca s kariérnymi poradcami. Snaha o zladenie potrieb zamestnávateľov s tým, aké vzdelávanie školy v regióne ponúkajú. Spolupráca s podnikateľmi a podpora škôl napr. vo forme potrebného vybavenia, ktoré žiakov skutočne pripraví na budúce zamestnanie.

 • SEBESTAČNÝ DOMČEK MAREK
  Mobilný autonómny rezilientný energeticky sebestačný kontajner reprezentuje odolnosť voči klimatickým zmenám, či zmenám v energetike. Ide o uzatvorený energetický cyklus. MAS Opavsko s týmto domčekom jazdilo po regióne a celej Českej republike. Prezentovalo možnosti odolnosti a sebestačnosti regiónu a implementácie rezilientných prístupov do rozvojových stratégií obcí a územných celkov. 

 • PREVENCIA ENERGETICKEJ CHUDOBY
  Vďaka rýchlym úsporným opatreniam, ako sú výmena okien alebo zateplenie, sa prostredníctvom programu Nová zelená úsporám LIGHT (MŽP ČR) dá predchádzať energetickej chudobe.

 • ENERKOM Opavsko
  Energetické spoločenstvo sa venuje aktuálnym otázkam regionálnej energetiky, vrátane výroby a zdieľania energií (komunitná energetika).

Ako to funguje v zahraničí?

Petr Chroust predstavil tiež niekoľko príkladov dobrej praxe z Rakúska, Nemecka alebo Belgicka. Osobne mal možnosť ich navštíviť. Rozdiel medzi našimi, resp. českými a zahraničnými projektmi je podľa neho hlavne v nasadení a odvahe púšťať sa aj do veľkých projektov, ktorá nám chýba. 

Zaujíma vás projekt W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“?  Jeho zhrnutie nájdete tu:
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

Viac o MAS Opavsko:
 https://www.masopavsko.cz/

Contact