Energetické komunity a zapojenie žien – Nástroje a pomôcky pre aktérov v energetike

Rodová rovnosť nemusí byť vo firmách samozrejmosťou. Existujú rôzne faktory, ktoré môžu brániť ženám využívať rovnaké možnosti, ako využívajú muži. Existujú však nástroje a pomôcky, ktoré pomáhajú tieto bariéry prekonávať. Zistite, ktoré sú to, v zázname z prezentácie Janky Bielikovej. Tejto téme sa venovala počas seminára projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“ v Bratislave.

Medzi hlavné bariéry, s ktorými sa ženy najčastejšie stretávajú, patria napríklad:

 • REPRODUKTÍVNA PRÁCA
  Rozumieme ňou neplatené aktivity v domácnosti ako varenie, upratovanie, starostlivosť o deti alebo starších ľudí. Rôznou formou starostlivosti strávia ženy denne približne o 50 % viac času ako muži. 
 • PRODUKTÍVNA PRÁCA
  Jedná sa o nižšie platové ohodnotenie žien, nerovnomerné zastúpenie pohlaví alebo fixne stanovený pracovný čas, ktorý nie je možné zosúladiť s rodinným životom. 
 • TELO A ZDRAVIE
  Fyzické a mentálne zdravie žien ovplyvňuje dostupnosť k čistej a cenovo dostupnej energii. Ženy sú častejšie ovplyvňované energetickou chudobou.
 • INFRAŠTRUKTÚRA A VEREJNÉ SLUŽBY
  Ide o formy rôznych programov finančnej podpory, klimatických alebo energetických fondov, ktoré sú pre ženy menej dostupné.
 • NEDOSTATOČNÉ ZASTÚPENIE ŽIEN V ROZHODOVANÍ
  Najmä v riadiacich, výkonných, kontrolných alebo administratívnych pozíciách. Ženy majú často obmedzené aj možnosti ovplyvňovať sociálne a kultúrne systémy. 
 • ANDROCENTRIZMUS
  Prejavuje sa dominanciou mužskej perspektívy. 


Tieto prekážky je možné prekonávať prostredníctvom:

 • zvyšovania informovanosti o rodových prekážkach;
 • yyškolením zamestnancov v oblasti uplatňovania princípov rodovej rovnosti; 
 • snahou o skoncovanie s rodovými predsudkami a obmedzovaním rodových stereotypov; 
 • yyhýbaním sa konaniu podľa rodových rolí;
 • školením žien v stratégiách vedenia a posilnenia postavenia;
 • rodovej analýzy (ženy vo vedúcich pozíciách, rozdiely v odmeňovaní);
 • zavádzaním politík proti sexuálnemu obťažovaniu (vytvorenie bezpečného priestoru pre ženy);
 • zavádzaním rodových kvót (cieľov) v riadení;
 • poskytovaním informácií o rodových otázkach v tíme;
 • začlenením rodového hľadiska do plánovania projektov. 


Ako podporiť rodovú rovnosť?

Existujú však aj rôzne nástroje a pomôcky pre podporu rodovej rovnosti, ktoré je vhodné používať. Napríklad pri stanovovaní cieľov v oblasti rodovej rovnosti alebo pri vytváraní zmysluplného a udržateľného pracovného prostredia.

Použitie týchto nástrojov je možné kedykoľvek. Najvhodnejšie momenty ich využitia sú však už počas počiatočného návrhu programu, politiky alebo projektu, pred jeho implementáciou alebo počas jeho monitorovania a vyhodnocovania. Najefektívnejšie je rutinné aplikovanie týchto nástrojov na všetky aspekty projektu, nie len ako doplnok. 

V rámci seminára sa Janka Bieliková venovala konkrétne nástrojom ako sú:

 • rozčleňovanie údajov podľa rodu a pohlavia,
 • ukazovatele zohľadňujúce rodové hľadisko,
 • komunikácia zohľadňujúca rodové hľadisko,
 • pracoviská zohľadňujúce rodinu a rodové hľadisko,
 • posilnenie postavenia žien a ich vedenie a zastúpenie v rozhodovacom procese. 


Nástroj rodového sebahodnotenia

Jedná sa o nástroj vhodný na preskúmanie existujúceho stavu postupov, politík a programov v rámci organizácie. Jeho cieľom je identifikovať a posúdiť rozdielne vplyvy a účinky na mužov, ženy a iné pohlavia. Cieľom je tiež iniciovať kritické myslenie na témy týkajúce sa rodovej rovnosti.

Hlavnými princípmi tohto nástroja sú:

 • PARTICIPATÍVNOSŤ
  Používanie takých praktík, ktoré umožnia každému jednotlivcovi vyjadriť svoj názor. 
 • INKLUZÍVNOSŤ A OHĽAD NA ROZMANITOSŤ
  Používanie praktík a procesov, ktoré sú schopné zahrnúť rôznorodé názory a ktoré umožňujú zamestnancom otvorene prejaviť svoj názor na zmeny v prístupe organizácie k rodovým otázkam. Diverzita je kľúčom k inovatívnym a kreatívnym nápadom. Preto je dôležité, aby zahŕňala rôzne vekové alebo pracovné skupiny. 
 • SEBAREFLEXIA
  Kontinuálny proces a príležitosť pre organizáciu zamerať sa na svoje vnútorné fungovanie. 
 • JEDINEČNOSŤ
  Neexistuje model, ktorý by bol aplikovateľný univerzálne. Je preto v poriadku prístup meniť a prispôsobovať tak, aby vyhovoval danej spoločnosti.  


A
ko postupovať v procese sebahodnotenia?

Janka Bieliková predstavila aj konkrétny plán, podľa ktorého môže organizácia v procese sebahodnotenia postupovať:

 • PLÁNOVANIE A ZBER ÚDAJOV
  Organizácia zhromažďuje údaje o svojom aktuálnom stave. Snaží sa identifikovať medzery vo svojom fungovaní (zastúpenie mužov a žien, rodinná situácia, plat a pod.). Tieto údaje by mali neskôr pomôcť v identifikovaní SMART cieľov organizácie:

  S – specific, špecifický;
  M  – measurable, merateľný;
  A – achievable, dosiahnuteľný;
  R – realistic, realistický;
  T – time-bound, časovo ohraničený.


Konkrétnymi krokmi pre uskutočnenie tohto bodu sebahodnotenia sú:

 1. TÍM
  Vytvorenie tímu zodpovedného za rodové sebahodnotenie organizácie. Členmi tohto tímu by mali byť zamestnanci organizácie z rôznych oddelení, ktorí zdieľajú záujem o otázky rodovej rovnosti. 

 2. DOTAZNÍK
  Príprava vhodných otázok rozdelených do kategórií, ako napr.:
 • postoje a praktiky (skúsenosti so sexizmom; pocit bezpečia a komfortu v tíme; skúsenosti s rasizmom; dostatok priestoru na bezpečné vyjadrenie svojho názoru);
 • riadenie, zodpovednosť a vedenie (počet mužov a žien na administratívnych , technických pozíciách; či v riadiacich a rozhodovacích pozíciách);
 • zapojenie do programu (napr. rovnaký prístup k možnostiam rôznych tréningových a vzdelávacích programov).

 1. DISTRIBÚCIA
  Dotazník by sa mal prostredníctvom kanálov dostať ku všetkým zamestnancom. Je dôležite pripomenúť, že neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. 

 2. VÝSLEDKY
  Pravidelné stretnutia pre sledovanie procesu (kompletizácia a analýza výsledkov).

 • IDENTIFIKÁCIA SWOT
  Zhrnutie silných a slabých stránok organizácie, príležitostí a hrozieb. V prípade silných stránok môže ísť napr. o identifikáciu politík a princípov podporujúcich rodovú rovnosť, ktorými sa organizácia riadi. Hrozby podporujúce rodovú nerovnosť môžeme ich identifikáciou a správnou zmenou prístupu premeniť na príležitosti.  

 • PLÁNOVANIE
  Identifikácia oparení, ktoré sú vhodné pre danú organizáciu v závislosti na zozbieraných údajoch a zdrojoch organizácie. Súčasťou plánovania môžu byť napr. kroky vedúce k plánu rodovej rovnosti (gender equality plan – GEP) alebo rodovému akčnému plánu organizácie (organizational gender action plan – OGAP). Vypracovanie plánov môže byť uskutočnené v spolupráci s expertmi a konzultantmi v oblasti rodovej rovnosti. 

 • KOMUNIKÁCIA
  Distribúcia výsledkov, plánov a ďalších informácií interne v rámci organizácie. Ako aj externe smerom k verejnosti prostredníctvom mailov, newsletterov, na sociálnych sieťach organizácie a pod.

 • UDRŽATEĽNOSŤ
  Po dokončení procesu implementácie nových stratégií je potrebné monitorovať zmeny v organizácií prostredníctvom zberu štatistických a štrukturálnych dát. Dôležité je pravidelné monitorovanie. Použité môžu byť tiež rôzne metódy hodnotenia, ďalšie dotazníky alebo rozhovory pre získanie spätnej väzby a odporúčaní. 

 

Zaujíma vás projekt W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“?  Jeho zhrnutie nájdete tu:
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

 

Contact