Energetické komunity a zapojenie žien – Potenciál komunitnej energetiky na Slovensku

V 3. časti sérii článkov s prezentáciami zo seminára projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“  predstavujeme Stanislava Laktiša zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Vo svojej on-line prednáške sa venoval  určeniu, čo sú energetické spoločenstvá a ako funguje komunitná energetika na Slovensku.

Výhody energetických spoločenstiev

Medzi hlavné prínosy energetických spoločenstiev patria najmä:

1. HOSPODÁRSKE
– podpora lokálnej zamestnanosti a ekonomickej aktivity; 
– zisky z vlastnej výroby, ktoré zostávajú v danej lokalite;
– nižšie účty za energiu pre zúčastnených spotrebiteľov, pretože môžu byť oslobodení od distribučných poplatkov. 

2. ENVIRONMENTÁLNE

– lokálna výroba a využívanie obnoviteľnej energie; 
– zníženie emisií skleníkových plynov;
– zníženie spotreby v dôsledku informovanosti.

3. SOCIÁLNE

– aktívna účasť občanov na rozhodovaní o energetike; 
– odolnosť voči výkyvom trhu; 
– zmierňovanie energetickej chudoby napr. prostredníctvom programov na podporu najohrozenejších členov).

Čo sú energetické spoločenstvá?

Novela zákona č. 251/2012 definuje energetické spoločenstvo a komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) nasledovne:

 • Energetické spoločenstvo je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, uskladňovania elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov
 • Komunita vyrábajúca energiu z OZE je právnická osoba založená na účel výroby elektriny z OZE alebo biometánu, a ktorá súčasne môže byť založená na účel dodávky elektriny alebo plynu, zdieľania elektriny z OZE alebo biometánu, uskladňovania elektriny z OZE, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov.

Aká je situácia na Slovensku?

Rozvoj energetických spoločenstiev na Slovensku umožňuje napr. vyššie spomínaná novela zákona alebo aj vznik nových iniciatív (napr. MAS Dolný Liptov).

Dôležitá je aj úloha Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Vydáva a eviduje osvedčenia pre energetické spoločenstvá. Pripravuje tiež vyhlášku, ktorá bude stanovuje  pravidlá fungovania trhu s elektrinou. Vyhláška je účinná od 1. júla 2023 (vybrané časti majú odloženú účinnosť k 1. januáru 2024).

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa stará o budovanie krajských energetických centier na poskytovanie odbornej podpory. 

Výzvy spojené s budovaním energetických komunít

Stanislav Laktiš spomenul aj prekážky, s ktorými je nutné sa v procese budovania energetickej komunity popasovať. Sú to napr.: 

 • chýbajúca legislatíva a regulačné prostredie; 
 • správne nastavenie priorít – nie zisk, ale samospotreba a využívanie lokálnej energie, budovanie komunity; 
 • precízne nastavenie modelu spoločenstva; 
 • systematický manažment; 
 • vhodné nastavenie, aby bola ekonomika udržateľná; 
 • vzdelávanie a nábor členov tak, aby pochopili aj riziká a obmedzenia; 
 • zabezpečenie financovania; 
 • komunita by mala byť prínosom pre celý trh a nezaťažovať „nečlenov“.

Ako začať s budovaním energetického spoločenstva?

Praktické rady, ako sa pustiť do založenia energetickej komunity:

 1. Definovať si cieľ.
 2. Získať čo najviac informácií o energetických spoločenstvách, dostupných technológiách a projektoch.
 3. Rokovať so subjektami, ktorí môžu projekt podporiť.
 4. Komunikovať s inými energetickými spoločenstvami a zdieľať skúsenosti, aj zo zahraničia.
 5. Definovať prvý projekt (bez ohľadu na jeho rozsah).
 6. Zapojiť odborníkov na plánovanie.
 7. Definovať právnu formu spoločenstva, biznis model a práva a povinnosti v rámci spoločenstva.
 8. Transparentne informovať verejnosť o svojich zámeroch a plánoch na získanie širokej podpory.
 9. Organizovať informačné podujatia pre členov, ale aj nečlenov spoločenstva.
 10. Formálne založiť energetické spoločenstvo.
 11. Realizovať projekt.

Názor verejnosti na pôsobenie energetických komunít

Zaujímavým bodom prezentácie p. Laktiša bolo predstavenie výsledkov prieskumu vnímania OZE a energetických komunít verejnosťou. Prieskum realizovala SIEA  v máji 2023 a zúčastnilo sa ho 326 respondentov. Niekoľko kľúčových zistení prieskumu:

 • Miera využívania zariadení OZE respondentmi v domácnostiach, v zamestnaní a pod. je výrazne nižšia v porovnaní s mierou ich poznania.
 • Respondenti vnímajú využívanie OZE ako dôležité. Súhlasia tiež s tvrdením, že výroba energie z OZE je z technického hľadiska bezpečnejšia ako výroba energie z iných zdrojov.
 • Respondenti v najväčšej miere uvádzajú ako výhodu využívania OZE ich prínos k ochrane životného prostredia a k zníženiu znečistenia ovzdušia. V najmenšej miere naopak vnímajú ako výhodu jeho ekonomické prínosy.

 • Respondenti ako najväčšiu nevýhodu využívania OZE vnímajú vyššie náklady na inštaláciu zariadení, závislosť na počasí pri ich prevádzke a kolísavú výrobu energie počas dňa, resp. počas roka. V najmenšej miere považujú za nevýhodu technickú nespoľahlivosť zariadení.
 • Vo vzťahu k schopnosti OZE v budúcnosti úplne uspokojiť energetickú potrebu ľudstva sú respondenti skôr skeptickí. Iba 31,8 % opýtaných v prieskume vyjadrilo čiastočný alebo úplný súhlas s daným tvrdením.
 • Takmer tri štvrtiny respondentov sa vyjadrili, že iniciatívu pri presadzovaní výroby a využívaní energie z OZE by mal prevziať štát.
 • 66 % účastníkov prieskumu zaujíma možnosť zapojenia sa do energetickej komunity v mieste ich bydliska.

 • V najväčšej miere vnímajú prínosy energetických komunít v oblasti šetrenia životného prostredia, úspor nákladov na energie, ako aj záujem obyvateľov o otázky súvisiace s výrobou a spotrebou energie. V najmenšej miere vnímajú sociálny rozmer energetických komunít a ich prínos pre miestnu ekonomiku.

Záver prezentácie sa venoval niekoľkým príkladom dobrej praxe zo zahraničia. Napr.  Energie Vanons z Holandska, komunitná kotolňa na biomasu z Francúzska alebo Préau de Colibris – elektrina na ohrev vody na vlastnej streche.

Súhrnné informácie o iniciatíve W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“ nájdete tu: 
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

Viac informácií o Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre
https://www.siea.sk/

Contact