Energetické komunity a zapojenie žien – Súlad pracovného a rodinného života

Rovnosť žien a mužov je jedna z najdôležitejších hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Nie je to však len politický cieľ. Ukazuje sa, že čím vyššia je emancipácia žien a ich účasť na rozhodovacích procesoch, tým lepšie podmienky sa vytvárajú aj na zosúladenie pracovného a rodinného života. Tejto téme sa venuje posledná prezentácia zo seminára projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“.

Riaditeľka Anna Klimáčková z Národného centra pre rovnosť príležitostí predstavila možnosti, ako zosúladiť pracovný a rodinný život, zlepšiť podmienky pracujúcich žien a tým pádom aj kvalitu života ich rodín. Nesporným benefitom tohto procesu je zdravší vývoj celej spoločnosti po demografickej, sociálnej, ale aj ekonomickej stránke.

Ako môžu pomôcť zamestnávatelia?

Najčastejším problémom zamestnaných žien je zladiť prácu a rodinu. Ich život nie je založený len na zarábaní peňazí, ktoré sú síce veľmi dôležité, ale dostatok času je potrebné venovať aj rodine a najmä deťom. Najviac ohrozené sú jednorodičovské rodiny, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. 

V programoch zosúlaďovania pracovného a rodinného života majú nezastupiteľnú úlohu zamestnávatelia. Čo teda môžu pre matky, či osoby s rodičovskými povinnosťami urobiť?

 1. FLEXIBILNÉ ČASY ZAČIATKU A KONCA PRÁCE
  Umožňujú rodičom meniť svoju pracovnú dobu v závislosti od momentálnych rodinných potrieb.

  Podľa prieskumov pracovných agentúr, pružná pracovná doba:

 • znížila mieru stresu matiek v práci;
 • u 33 % matiek znížila aj stres v domácom prostredí;
 • zvýšila sa individuálna výkonnosť;
 • u 65 % účastníkov prieskumu sa zvýšila efektivita a produktivita práce.

 1. MOŽNOSŤ DOCHÁDZANIA ZA PRÁCOU
  Dovoz a odvoz zamestnancov do práce je zo strany zamestnávateľa veľkým benefitom.

 2. VYTVORENIE PROSPERUJÚCEJ SIETE PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
  Patria sem aj voľnočasové aktivity pre školopovinné deti, či starostlivosť o odkázaných členov rodiny tak, aby sa ženy mohli viac sústrediť na prácu.
  Toto je však oblasť, v ktorej nemôžu zamestnávatelia niesť hlavné bremeno zodpovednosti. Dôležité je spojiť sa s miestnou samosprávou a vytvoriť systém partnerskej spolupráce všetkých organizácií, ktoré na danom území pôsobia. Spájajú sa tak nielen finančné prostriedky, ale vytvára sa aj väčší priestor pre budovanie potrebných zariadení a programov ústretových rodine.


Zaujíma vás projekt W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“?
Jeho zhrnutie nájdete tu: 
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

Contact