Energetické komunity a zapojenie žien – Ženy v regionálnej energetike

Prinášame Vám informácie z prezentácie MAS Opavsko, ktoré odzneli počas seminára projektu W4RES „Energetické komunity a ich potenciál zvyšovať mieru inklúzie v regiónoch“ na konci júna v Bratislave. Petr Chroust sa v nej zameral na postavenie žien v komunitnej energetike. 

V slovnom spojení „komunitná energetika“ je podľa Petra Chrousta z MAS Opavsko pre mužov dôležitá hlavne energetika. Z pohľadu žien je však lákavý skôr jej komunitný rozmer. V tomto type  energetiky nejde len o technické schopnosti, ale aj o prepájanie ľudí a ďalšie súvislosti, ktoré môže budovanie komunity priniesť. Práve preto zohrávajú ženy v energetických komunitách dôležitú úlohu. 

Prepojenosť energetiky so spoločnosťou

Petr Chroust je vzdelaním historik a muzeológ. Úvod svojej prezentácie sa preto niesol práve v tomto duchu. Poukázal na to, že vždy, keď v histórií dochádzalo k zmene prístupu ľudstva k energii, malo to za následok aj spoločenské zmeny. Príkladom môže byť počiatok používania ohňa pred 1-2 miliónmi rokov, ktorý viedol k rozvoju reči a novým sociálnym interakciám. Alebo vynález parného stroja spojený s priemyselnou revolúciou. Tá dala impulz k presunu ľudí z vidieka do miest. Znamenala tiež napr. pokles významu viacgeneračných rodín. Podľa Petra Chrousta dochádza k podobným zmenám v prístupe k energií aj dnes. 

Nedostatok energie so sebou prináša viaceré zmeny

Dlho sme boli zvyknutí (hlavne obyvatelia rozvinutých krajín), že energia bola v rovnováhe. Môžeme svietiť, kedykoľvek potrebujeme. Máme dostatok tepla. Dokážeme sa prepravovať, kam potrebujeme. Na náš dnešný spôsob života už však energia, hlavne tá čistá a udržateľná, nestačí. V prípade, že rozvojové krajiny prevezmú náš (energeticky náročný) spôsob života, energie nám začne dochádzať. 

S postupnou dekarbonizáciou energetického sektora a prechodom na obnoviteľné zdroje energie (OZE), už dnes dochádza k zmenám v cenách energie. Tieto sa budú meniť v závislosti od ročného obdobia. Zmeny sa premietnu aj do schém distribúcie energie. Zo spotrebiteľov sa stávajú producenti. Môžu sa združovať do energetických komunít, presúvať finančné toky do jednotlivých regiónov a budovať tak obnoviteľnú decentralizovanú energetiku. Petr Chroust vníma tento proces predovšetkým na vidieku. Pretože práve tu sú pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priaznivé podmienky (plocha, pôda, slnko, voda, vietor a biomasa).

Ako sa budú vyvíjať potreby spoločnosti

V závislosti na vyššie uvedených zmenách sa budú tiež profilovať rôzne potreby spoločnosti. Petr Chroust predpokladá, že dôraz budeme klásť najmä na:

 • energetickú stabilitu;
 • odolnosť a nezávislosť;
 • znižovanie emisií;
 • skrotenie cien energií;
 • energetické úspory;
 • posilnenie postavenia lokálnej ekonomiky.


Úloha žien v regionálnej energetike

Čo sa týka postavenia žien a ich úlohy, ktorú zohrávajú a do budúcna budú aj naďalej rozvíjať, vidí Petr Chroust napr. v týchto oblastiach:

 • spolupráca a sieťovanie – budovanie a upevňovanie komunity;
 • sociálna práca – prevencia a riešenie energetickej chudoby;
 • motivácia k zmenám – prostredníctvom výchovy, vzdelávania a osvety;
 • úspora energií; 
 • zvyšovanie podielu žien v regionálnej politike.


Najaktuálnejšie komunálne energetické témy

Vďaka pôsobeniu v energetickom spolku ENERKOM Opavsko, má Petr Chroust mnoho praktických skúseností s energetickými témami. Najmä tých, ktoré sa v súčasnej komunálnej praxi často riešia. Patrí sem napr.:

 • Verejné osvetlenie
  Jeho obmedzením je možné energeticky aj finančne usporiť; obmedziť svetelný smog a zabrániť tiež narúšaniu cirkadiánneho rytmu spôsobeného umelým osvetlením.
 • Spotreba verejných budov 
 • Energetika v rozpočtoch obcí
  Tlak verejnosti na udržateľné obecné financie.
 • Komunálna technika a jej elektrifikácia
  Medzi výhody elektrifikácie takýchto zariadení patrí napr. nižšia spotreba; nižšie prevádzkové náklady, menej hluku, menej emisií.
 • Socitaxi
  Podpora mobility znevýhodnených skupín občanov (seniori, matky s deťmi, ľudia, ktorí nevlastnia auto).
 • OZE
  Plánovanie., umiestňovanie a výstavba
 • Riešenie následkov a prevencia energetickej chudoby a jej prevencia
  Informovanosť verejnosti, poskytovanie pôžičiek občanom, semináre na tému šetrenia energií. 

ENERKOM Opavsko je výsledkom aktivít miestnej akčnej skupiny MAS Opavsko. Výraznou mierou sa podieľa na rozvoji svojho regiónu. Jedným z princípov „MASiek“ je, že iniciatíva pre vznik rôznych projektov vychádza z konkrétnych potrieb lokálnej komunity. Tie môžu mať presah do rôznych oblastí, vrátane energetiky. Viac nám o princípoch fungovania MASiek a konkrétnych príkladoch projektov MAS Opavsko porozprával Petr Chroust vo svojej ďalšej prezentácií. 

Sledujte našu webovú stránku. Nové články so sumárom prezentácií zo semináru Vám prinesieme v týždňových intervaloch. 

Súhrnné informácie o iniciatíve W4RES „Women as leaders of renewable energy shift in heating and cooling“ nájdete tu: 
https://www.pedal-consulting.eu/women-as-leaders-of-renewable-energy-shift-in-heating-and-cooling-w4res/  

Viac informácií o MAS Opavsko:
https://www.masopavsko.cz/

 

Contact