Inovujeme vzdelávanie v biohospodárstve s BioGov.net projektom – 1. časť

Podpora udržateľného biohospodárstva, zdolávanie environmentálnych a sociálnych výziev, identifikácia príkladov dobrej praxe v riadení vzdelávania v biohospodárstve, ako aj poskytovanie usmernení pre odbornú prípravu a mentoring v tejto oblasti. To sú ciele BioGov.net projektu financovaného z programu Horizont Európa, ktorý sme spustili v júni 2022. Čo sa nám podarilo za tento čas zrealizovať a aké výsledky sme dosiahli?

Potreba vzdelávania

Cirkulárne biohospodárstvo má veľký potenciál prispieť k riešeniam mnohých ekonomických, environmentálnych, ako aj sociálnych výziev. Podobne ako iné sektory je ovplyvňované inováciami a novými trendmi. Tie menia aj tradičné sektory, ako napr. poľnohospodárstvo. Zároveň, s rastúcou dĺžkou života ľudí rastie potreba neustáleho vzdelávania sa dospelých ľudí. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby vzdelávanie nielen v oblasti biohospodárstva dokázalo na tieto potreby reagovať a efektívne pripravovať ľudí pre kariéru aj v tejto oblasti.

Identifikácia kľúčových profesií a zručností 21. storočia

Projekt BioGov.net zmapoval v 8 regiónoch Európy  sektory biohospodárstva s najvyšším potenciálom. V budúcnosti budú môcť ponúknuť mnoho kariérnych príležitostí. Následne sme s partnermi projektu identifikovali kľúčové povolania, ako aj zručnosti a kompetencie, ktoré budú pre ich výkon potrebné.

Z rôznych prieskumov je jasné, že zamestnávatelia, okrem kvalitnej odbornej prípravy, čoraz viac potrebujú ľudí, ktorí zvládajú pracovať s novými technológiami, dokážu pracovať v tíme, efektívne komunikovať, prevziať zodpovednosť a robiť rozhodnutia. Okrem špecifických odborných znalostí, zručností a kompetencií by tak vzdelávanie malo rozvíjať aj takzvané prierezové zručnosti, inak známe aj ako zručnosti 21. storočia.

Súčasné vzdelávanie a jeho potreby v budúcnosti

Ďalším logickým krokom bolo teda pozrieť sa bližšie na existujúce vzdelávacie programy (nielen) pre dospelých. Ako aj na to, či ponúkajú možnosti, ako tieto znalosti, zručnosti a kompetencie rozvíjať. Nie je prekvapivé, že priestor na zlepšovanie a inovácie je aj vo vzdelávaní.

Okrem získavania informácií z dostupných zdrojov sme zrealizovali aj sériu workshopov. Zástupcovia podnikov, klastrov, vzdelávacích inštitúcií, inovátorov či neziskových inštitúcií počas nich prispievali svojimi vstupmi k tvorbe odporúčaní pre ďalšie zlepšovanie formálneho, neformálneho či informálneho vzdelávania (nielen) pre dospelých v biohospodárstve.

Prehľad výsledkov projektu BioGov.net  vám priblížime postupne, v sérii viacerých článkov. Nakoľko je téma biohospodárstva stále pomerne všeobecne málo známa, v ďalšej časti si predstavíme, čo všetko v sebe zahŕňa. Nejedná sa len o poľnohospodárstvo. Je to oveľa širší okruh oblastí priamo spojených s našimi každodennými životmi (od jedla, cez oblečenie, kozmetiku až po bioenergiu).

BioGov.Net iniciatíva v skratke
Medzinárodný projekt BioGov.Net, podporený Európskou komisiou z programu Horizont Európa, je spoluprácou ôsmich krajín EÚ. Spája viac ako 240 aktérov, ktorí budú realizovať rôzne aktivity až do mája 2025. 

Podrobnejšie informácie (v angličtine) nájdete na webovej stránke projektu:
www.biogov.net.

Contact