MILC projekt inovatívneho vzdelávania mladých získal ocenenie

Riadeniu ľudí s ohľadom na ich vek a životnú etapu sa venoval 21. ročník medzinárodnej konferencie Age Management SALON 2024. Zorganizovali ho Slovenská a Česká asociácia Age Managementu 18. apríla 2023 v Bratislave. PEDAL Consulting predstavil výstupy iniciatívy MILC, ktorá získala Cenu za podporu a rozvoj Age Managementu v SR.

Nielen tým, ktorí pripravujú svoju organizáciu na starnutie svojich zamestnancov prostredníctvom nástrojov Age managementu, boli venované viaceré prednášky na konferencii. Kreslo pre hosťa prijala profesorka Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, expertka na integrovanú fyziológiu a koordinátorka klinických štúdií. Účastníkom porozprávala o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu. Spomedzi ďalších tém, ktoré odzneli, vyberáme napr.:   

  • Medzigeneračná podpora a zdravotná starostlivosť
  • Zavádzanie age managementu do praxe organizácíí v sociálnych službách v Juhomoravskom kraji
  • Zmena paradigmy pri prijímaní zamestnancov 50+. Nutnosť či želanie?
  • Aplikácia zásad vekového manažmentu v kolektívnom vyjednávaní


O skúsenosti s rozvojom zručností  21. storočia u mileniálov v rámci projektu MILC sa podelila naša kolegyňa Janka Bieliková. Predstavila inovatívny prístup vzdelávania a rozvoja líderstva CHAORD, ktorý sme využili pri jeho implementácii.

Môže spojenie prvkov chaosu a poriadku fungovať vo vzdelávaní mladých lídrov?

Projektový tím najprv identifikoval hlavné zručnosti budúcnosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kritické myslenie a flexibilita, ako aj spôsoby, ako ich nadobudnúť. Následne vytvoril tréningový program, v rámci ktorého je možné si ich osvojiť, s cieľom zlepšiť svoje líderské zručnosti. Vyskúšalo si ho už 140 účastníkov zo 6 krajín, na riadiacej pozícii alebo v rámci prípravy na ňu. Presvedčili sa, že spojenie týchto dvoch zdanlivo protichodných prvkov chaosu a poriadku, funguje.

Cena za podporu a rozvoj Age Managementu v SR

Sme hrdí a vďační, že práve MILC projekt získal prestížne ocenenie pre rok 2024. Hlavnou myšlienkou každoročného udeľovania tohto uznania je popularizácia problematiky starnutia na pracovisku, podpora generačného mixu – prepojení pracujúcich generácií a vytváraní priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov rôzneho veku.

O cene rozhoduje porota, ktorá vyzdvihuje inšpiratívne projekty a iniciatívy zamestnávateľov, profesijných a odborových združení. Ako aj aktivity realizované v štátnej a verejnej správe, v médiách, vzdelávaní, ktoré prispievajú k šíreniu povedomia o age managemente alebo k jeho zavádzaniu do praxe.

Prečítajte si viac o MILC iniciatíve:
https://www.pedal-consulting.eu/millennials-innovate-and-learn-through-chaos-milc/

Kto je Slovenská asociácia Age Managementu?
https://www.agemanagement.sk/

 

Contact