POSTAVENIE ŽIEN V SEKTORE VYKUROVANIA A CHLADENIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Globálna energetická transformácia ponúka príležitosť zmeniť energetický sektor vo všetkých aspektoch. Prechod na obnoviteľnú, distribuovanú a dekarbonizovanú energetiku vytvára celý rad sociálnych a hospodárskych prínosov vrátane zamestnanosti a rodovej rovnosti. Celosvetovo sa čoraz viac uznáva prínos zvýšenia počtu žien v zamestnaní a na vedúcich pozíciách. Ženám však v práci v energetike naďalej bráni mnoho prekážok. Energetický sektor čelí výrazným rozdielom medzi mužmi a ženami. V  správe Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie (IRENA) “Obnoviteľné zdroje energie: Rodová perspektíva” sa uvádza, že energetický priemysel nie je zďaleka rodovo vyvážený, keďže v tradičnom energetickom sektore pracuje len 22 % žien a v sektore obnoviteľných zdrojov energie 32 %.

Podľa štúdie Global Women’s Network for the Energy Transition  „Women for sustainable Energy“ vedecký výskum v iných odvetviach ukázal, že diverzifikovaná pracovná sila prináša lepšie výsledky, a to nielen z hľadiska väčšej kreativity a inovačného potenciálu, ale aj v súvislosti s lepším rozhodovaním a väčším ziskom. Na základe prvých výskumných zistení sa dospelo aj k záveru, že spoločnosti s väčším počtom žien v predstavenstve okrem iného častejšie investujú do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, podporujú aktivity na zmiernenie klimatickej zmeny a aktívne riešia environmentálne problémy.

Napriek tomu sa tento potenciál zatiaľ nepremietol do podstatného zmenšenia rodových rozdielov v energetickom sektore. Vzhľadom na to, že sa predpokladá, že počet pracovných síl v odvetví obnoviteľných zdrojov energie sa zvýši v roku 2050 zo súčasných 11 miliónov na približne 42 miliónov pracovných miest, bude prilákanie ženských talentov rozhodujúce pre zabezpečenie prosperujúceho odvetvia.

V rámci Európskej únie by k zlepšeniu postavenia žien v energetickom sektore mohla prispieť úprava legislatívy  o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, ktorá má platiť od roku 2023 (Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov), ktorej súčasťou je aj poskytnutie informácií, čo robia podniky pre zvyšovanie rodovej rovnosti.

Napriek tomu, že ešte stále existujú nerovnosti medzi ženami a mužmi, dosiahla EÚ v posledných pár desaťročiach v tejto oblasti výrazný pokrok, ku ktorému prispeli právne predpisy k rodovej rovnosti, uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začlenenie rodového hľadiska do všetkých ostatných politík, osobitné opatrenia na podporu žien. Medzi povzbudivé trendy patrí vyšší počet žien na trhu práce a pokrok, ktorý ženy dosiahli pri získavaní lepšieho vzdelania a odbornej prípravy. Jedným z príspevkov k podpore zvýšenia zastúpenia žien, podpore inovácií a obnoviteľných zdrojov energie je venovaný aj projekt W4RES Women for renewable energy sources – Ženy pre vykurovanie a chladenie z OZE.

Cieľom projektu W4RES “Zvýšenie zapojenia žien do podpory a akcelerácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v oblasti vykurovania a chladenia” je prispieť k podpore zvýšenia zastúpenia žien, podpore inovácií a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Základná koncepcia projektu vychádza z toho, že ženy majú veľký potenciál ako sprostredkovateľky zmien, ktoré pomôžu rýchlejšie napredovať v dosahovaní cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. W4RES je 3- ročný projekt podporený z programu HORIZONT 2020, ktorý je realizovaný konzorciom organizácií z 8 krajín EÚ. Zameriava sa na 8 rôznorodých, ale reprezentatívnych trhov v sektore vykurovania a chladenia a to Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko. Slovenským partnerom projektu je spoločnosť PEDAL Consulting. 

 Projekt W4RES podporuje viac ako 25 projektov v sektore vykurovania a chladenia s využitím obnoviteľných zdrojov energie vedených ženami.

Chcete vedieť viac? Sledujte našu stránku a sociálne média – Linkedin a Twitter

Partneri tiež pripravujú druhú výzvu na podporu projektov v sektore RHC vedených ženami. Nepremeškajte svoju príležitosť a sledujte nás!

Literatúra

[1]https://www.iea.org/commentaries/women-in-senior-management-roles-at-energy-firms-remains-stubbornly-low-but-efforts-to-improve-gender-diversity-are-moving-apace

[2]https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2020/02/Gwnet-study.pdf

3]https://w4res.eu/      

Credits: Photo by Vlad Tchompalov on Unsplash

 

Contact