Potenciál žien pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie - čo je za tým a ako je to na Slovensku?

Spoločnosť PEDAL Consulting je slovenským partnerom 3-ročného projektu s výstižným názvom Ženy pre vykurovanie a chladenie z OZE (Women for renewable energy sources – W4RES). Základná koncepcia projektu vychádza z obrovského a dosiaľ plne nevyužitého potenciálu žien. Ženy ako agentky zmeny môžu významne pomôcť k rýchlejšiemu naplneniu klimatických a energetických cieľov stanovených do roku 2030.

Projekt W4RES je zameraný práve na zvýšenie zapojenia žien do podpory a akcelerácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v oblasti vykurovania a chladenia. Práve tento trh  totiž predstavuje 50   % z celkovej spotreby energie na domáce alebo priemyselné účely v Európe za rok. Na základe vysokej závislosti tohto trhu od fosílnych palív W4RES zaoberá potrebou nahradenia fosílnych palív práve obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE), a to v rodovo citlivom scenári. A verte, že nielen v takých krajinách ako je Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko (partneri projektu), ale i na Slovensku máme ženy, podnikateľky, manažérky, ktoré predstavujú úspešné príklady využívania OZE v oblasti vykurovania a chladenia. Pedal Consulting, ako slovenský partner projektu, má tú česť Vám v priebehu nasledujúcich týždňov predstaviť šesť z nich, ktoré sa do projektu zapojili. 

Zároveň dávame do pozornosti, že už o pár týždňov bude vyhlásená ďalšia výzva na zapojenie sa úspešných projektov v tejto oblasti. Ak ste teda žena, podnikateľka, manažérka atď. pohybujúca sa v oblasti využívania OZE v oblasti vykurovania a chladenia, máte záujem zapojiť sa do nášho projektu, získať podporné služby, či o prípadný mentoring, networking a promo, neváhajte a sledujte naše webové stránky!

A teraz už späť k úspešným slovenským projektom. Ktoré sú to?

  • Chladenie s využitím odparovacích chladiacich systémov (ADRIAN GROUP),
  • 4women4sustainability: EKOkomunita BÚDA (prípadová štúdia)
  • Cirkulárna tepelná energia – rekuperácia tepla z odpadovej vody, alebo z odpadového (odvetrávaného) vzduchu, (ENERGIA REAL s.r.o.),
  • Komunitný zdroj energie pre prímestské oblasti (ECOGRID, a.s.)
  • Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra (predbežná štúdia, Priatelia Zeme – CEPA)
  • Transfer výsledkov projektu „Premena administratívnej budovy v Košiciach na aktívnu zelenú štruktúru – GreenIZOLA“ a prispôsobenie sa biznis modelu (GreenIZOLA).

V tejto sérii článkov vám ich postupne jeden po druhom predstavíme.

Contact