PRACUJETE S MLADÝMI ĽUĎMI? ZLEPŠITE SVOJE AKTIVITY VĎAKA EVALUÁCII A MONITORINGU!

PEDAL Consulting a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Vás pozývajú na bezplatné vzdelávanie v oblasti evaluácie (hodnotenia) a monitoringu programov a projektov pre organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi.

Workshopy sú zostavené tak, aby poskytli praktické informácie a postupy v téme evaluácie a monitoringu programov a projektov pre organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Každý zo štyroch workshopov je zameraný úzko a špeciálne zameraný na potreby ľudí na konkrétnych pozíciách v mimovládnych organizáciách.

Kedy?

Dátumy workshopov:

– workshop 1: 17.3.2021;

– workshop 2: 24.3.2021;

– workshop 3: 31.3.2021,

– workshop 4:7.4.2021

Ako?

->  4 interaktívne online workshopy na Zoom

Plánovaný rozsah tréningu:

-> Trvanie: 2 hod workshop, cca 1,5 hod nepovinné individuálne konzultácie s lektormi k vlastným otázkam a projektom)

Témy workshopov:

  1. Z núdze cnosť: orientácia v intervenčnej logike a teórii zmeny (zamerané na potreby ľudí zodpovedných za prípravu projektov a projektových manažérov)

– účastníci sa v praktickej podobe na konkrétnych príkladoch naučia používať najčastejšie modely pre projektovú logiku či teóriu zmeny

  1. Ako obrátiť evaluáciu vynútenú donormi na niečo užitočné pre vás (zamerané na potreby projektových manažérov a pracovníkov zodpovedných za monitoring a evaluáciu)

– účastníci sa naučia, ako štrukturovať vo svojich projektov evaluačné aktivity tak, aby splnili zvyčajné požiadavky donorov, vyžadovali čo najmenej ľudských a finančných zdrojov a priniesli pre organizáciu niečo užitočné

  1. Naozaj použiteľné metódy: praktické aspekty monitorovania a evaluácie (zamerané na potreby pracovníkov zodpovedných za monitoring a evaluáciu a projektových manažérov)

– účastníci sa oboznámia s realizovateľnými a dostupnými metódami monitorovania a hodnotenia projektov

  1. Evaluácia bez donútenia: ako ju lídri a vizionári vedia využiť pre zlepšovanie činnosti svojej organizácie (zamerané na potreby manažmentu a správnych rád ambicióznych organizácií)

– účastníci získajú nadhľad v téme monitoringu a evaluácie, aby vedel uvažovať o ich reálnych prínosoch pre činnosť svojich organizácií

Registrujte sa na: https://forms.gle/Hz7z64cDKDB5ie6N6

Naši lektori:

Andrej Salner sa evaluácii venuje bezmála 20 rokov. Je zakladajúci člen Slovenskej evaluačnej spoločnosti a absolvent medzinárodného školenia EPDET. Hodnotil množstvo medzinárodných a slovenských programov a pre veľké medzinárodné projekty tvoril rámce pre monitorovanie a hodnotenie. Jeho evaluačné skúsenosti zahŕňajú projekty a programy Svetovej banky, Rozvojového programu OSN, Európskej únie, SlovakAID, kanadskej a holandskej vlády. Najčerstvejšie konzultačné skúsenosti v problematike získaval zo spolupráce s Nadáciou Pontis, ETP, Nadáciou Milana Šimečku, o.z. Punkt či s medzinárodnou organizáciou Superar.

Martina Kubánová pôsobí ako výskumníčka a prekladateľka. Venuje sa najmä témam ako financovanie vzdelávania, vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít, evaluácia vzdelávacích projektov. Spolupracovala na viacerých projektoch v tejto oblasti, napr. Dobrý štart s Rómskym vzdelávacím fondom a International Step by Step Association, Progress a NP PRIM II s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Vysokoškolské vzdelanie získala na Ekonomickej univerzite a vyštudovala Aplikovanú ekonómiu na Academia Istropolitana Nova.

Vzdelávanie je realizované v rámci projektu YOUTH IMPACT, podporeného z Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí  zameraného na budovanie zručností v oblasti hodnotenia.

Tréningový program je súčasťou balíka nástrojov, ktorý zahŕňa príručku, e-learningové vzdelávanie a  interaktívnu a praktickú časť vzdelávania. Školenie bude v slovenskom jazyku a zúčastniť sa ho môžu dvaja zástupcovia organizácie súčasne tak, aby ste čo najefektívnejšie mohli implementovať novonadobudnuté vedomosti v podmienkach Vašej organizácie.

 

Photo by Clark Tibbs on Unsplash

Contact