Predĺženie termínu na podávanie ženami vedených projektov v sektore vykurovania a chladenia s využitím OZE do 14.10.2022!

Deadline pre podávanie projektov na ženské projekty / iniciatívy v riešeniach RHC je predĺžený do 14. októbra 2022!

Neváhajte a využite svoju šancu!

Hľadáme projekty vedené ženami v sektore vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov vo vybraných európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko, Slovensko. Druhé kolo výzvy W4RES na predkladanie projektov je otvorené od 1. júna o 09:00 SEČ do 14. októbra 2022 o 17:00 SEČ. (*„Projektom“ môže byť klasický projekt, iniciatíva alebo podnikateľský nápad akejkoľvek spoločnosti, organizácie alebo osoby.)

Podmienky zapojenia sa do výzvy (ENSK)  a projektová žiadosť/prihláška 

Kto sa môže prihlásiť?  

Hľadáme projekty s vysokou mierou zapojenia žien, zamerané na sektor vykurovania a chladenia s využitím obnoviteľných zdrojov. Jedná  sa o projekty, ktoré:

 • obsahujú inovatívne technológie alebo dizajnové koncepty pre energetickú efektívnosť budov alebo mestských štvrtí;
 • zahŕňajú (podnikateľské) nápady, ako zaujať ľudí, aby znížili svoju uhlíkovú stopu;
 • zahŕňajú (podnikateľské) nápady, ktoré udržateľným spôsobom riešia negatívne dopady klimatickej zmeny.
ČO DOSTANETE? PODPORU NA MIERU PRE VÁŠ PROJEKT/INICIATÍVU

Ponúkame obchodnú a technickú podporu šitú na mieru práve vášmu projektu. Podpora sa môže týkať jednej alebo viacerých fáz nasledujúceho cyklu (obr.1):

Podporné služby zahŕňajú oblasť podpory pre podnikanie a pre inovácie s cieľom uľahčiť a urýchliť zavedenie RHC riešení na trh a na technickú podporu a poradenstvo, ktoré ženám pomôžu pri zakladaní a zavádzaní riešení RHC s ohľadom na rodové hľadisko. Zahŕňajú okrem iného služby z nasledujúcich podkategórií:

Služby na podporu podnikania a inovácií (zameriavajú sa na rozvoj ekonomickej, finančnej a administratívnej stránky projektu a kapacít vedúcich členov tímu, zvyšovanie inovačnej úrovne projektu):

 • prieskum trhu
 • plánovanie rozvoja podnikateľského zámeru
 • prístup k finančnej podpore
 • nadväzovanie kontaktov a hľadanie partnerov
 • mentoring

Technická podpora a poradenstvo (zamerané na technický rozvoj a optimalizáciu Vášho projektu, ako aj na jeho efektívnu implementáciu a poskytovanie nástrojov na neustále zlepšovanie):

 • koncept, technický dizajn a vývoj RHC projektu
 • štúdie uskutočniteľnosti vrátane modelovania energetického dopytu a regionálneho dodávateľského potenciálu OZE
 • energetické audity a certifikácie výkonnosti
 • energetické a environmentálne analýzy vrátanie hodnotenia CO2 emisií
 • technická podpora a poradenstvo pri implementácii a monitorovaní pilotných projektov.

Príklady podpory, ktoré ponúkame v rôznych fázach projektu:

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ:

Váš projekt alebo nápad bude hodnotený na základe výberových kritérií nižšie(, pričom 1. kritérium je kľúčové. Váš projekt nemusí spĺňať všetky uvedené kritériá alebo aspekty, ale musí vyvážene pokrývať oblasti 2 – 5).

 1. Ženy vo vedúcej pozícii, významné zapojenie žien v projekte a/alebo rodové témy v projekte (napr.: nástroje uplatňovania rodovej rovnosti, plány rodovej rovnosti): a) Projekt vedie žena alebo žena je súčasťou tímu a/alebo b)Uchádzači chcú do svojho projektu zapojiť ženy a rodové témy.
 2. Úroveň inovácie: Predmetom projektu je použitie alebo vývoj inovatívneho produktu, systému alebo procesu alebo na inovatívnom riešení, nápade, prístupe, organizácii, spolupráci alebo koncepcii služby.
 3. Environmentálna a technická udržateľnosť (napr.: použitie udržateľných technológií, zníženie emisií skleníkových plynov):  Projekt zvyšuje povedomie, ako môžu ľudia znížiť svoju uhlíkovú stopu alebo zvýrazňuje udržateľné spôsoby upozorňovania na negatívny vplyv klimatickej zmeny
 4. Odôvodnenie: ziskovosť, uskutočniteľnosť, škálovateľnosť, možnosti a riziká: Celkový koncept zahŕňa jednu alebo všetky z vyššie uvedených oblastí a popisuje relevantné aktivity pre uplatnenie riešenia na trhu, ako i realizovateľnosť projektu
 5. Ďalšie dopady: iné ako RHC: Projekt má ďalšie pozitívne environmentálne, sociálne alebo ekonomické vplyvy mimo RHC/sektora energetiky, napríklad prispieva k naplneniu niektorého zo 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN

Čo je W4RES? Projekt W4RES, financovaný z EÚ,  podporuje využívanie obnoviteľnej energie pri vykurovaní a chladení (RHC) z rodového hľadiska. Zohľadňuje rámcové podmienky a regionálne špecifiká, zhodnocuje a snaží sa o odstránenie prekážok. Okrem toho stavia na rodovom povedomí a úspešných prípadoch žien, ktoré vedú programy RHC, za účelom vyvinúť nákladovo efektívne a flexibilné podporné iniciatívy s vysokým potenciálom opätovného uplatnenia. Rodovo citlivé monitorovanie vyhodnocuje výkonnosť iniciatív a vytvorí poznatky založené na dôkazoch, ktoré usmernia a uľahčia ich opätovné uplatnenie v iných kontextoch.

Prečo robíme to, čo robíme? Trh vykurovania a chladenia sa musí urýchlene posunúť smerom k obnoviteľným zdrojom energie. Ženy majú veľký potenciál ako agentky zmeny, podporujú a urýchľujú trh s obnoviteľnou energiou na vykurovanie a chladenie, a zároveň nás tak približujú k splneniu cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030. W4RES je jedinečný projekt, ktorý ponúka praktickú podporu projektom vedeným ženami a rodovo relevantným projektom na trhu RHC s cieľom stimulovať alebo zlepšiť ich podnikateľskú činnosť a uľahčiť zavádzanie riešení RHC v rámci regiónu a na miestnom trhu.

Hľadáme inovatívne a odvážne nápady a riešenia!

Kontaktujte nás, ak máte nejaké otázky alebo pripomienky alebo sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa prihlásiť! Zoznam našich regionálnych kontaktov nájdete nižšie:

RegiónPartnerKontaktE-MailTel. kontakt
BelgickoWRGiulia Zendrong.zendron@white-research.eu+32 2 520 00 09
GréckoQ-PLANKostas Dasopoulosdasopoulos@qplan-intl.gr+30 2310 257277
NemeckoS2IDespoina NtagiakouDespoina.Ntagiakou@steinbeis-europa.de+49 711 123 4010
TalianskoAPRESerena Fabrinifabrinni@appre.it+39 06 489399 93
SlovenskoPEDALJana Bielikováj.bielikova@pedal-consulting.eu+421 948 021 559
BulharskoEAPAngelina Tomova
Ina Karova
angelina.tomova@eap-save.eu
ina.karova@eap-save.eu
+359 32 62 57 54
NórskoECWTEva Fabryeva.fabry@ecwt.eu+47 924 77 960
DánskoEGCAlexandra Porazzoap@greencities.eu+45 2757 1955

Tešíme sa na Vašu žiadosť a potenciálnu spoluprácu!

Contact