PRIESKUM – Potreby, prekážky a špecifiká bioplynových riešení

Ste chovateľ dobytka, družstvo, výrobca bioplynu, príp. súvisí nejako inak Vaša činnosť s bioplynom?

Trápi Vás nedostatočná podpora v tejto oblasti, či spoločenské vnímanie? 

PEDAL Consulting, s.r.o. by vás rád pozval zapojiť sa do prieskumu o potrebách, prekážkach a špecifikách, ktoré podporujú alebo naopak bránia zavádzaniu bioplynových riešení na trh. Pomôžete tak ušiť na mieru podporné služby aj pre Vás!

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

 • chovatelia dobytka, farmári, poľnohospodárske družstvá, producenti biomasy;
 • výrobcovia bioplynu, odberatelia bioplynu (vrátane prevádzkovateľov sietí);
 • tvorcovia politík a verejné orgány/agentúry;
 • občianska spoločnosť (vrátane koncových používateľov);
 • poskytovatelia bioplynových technológií a poradcovia;
 • výskumníci a akademická obec;
 • mimovládne organizácie a priemyselné združenia.

 

VENUJTE 10 MINÚT VÁŠHO ČASU

Prieskum vám zaberie cca 10 minút. Poskytnuté informácie budú použité na mapovanie a tvorbu podporných služieb.  

Dotazník môžete vyplniť v slovenskej alebo anglickej verzii:

👉🏻 https://www.surveymonkey.com/r/ALFAprojectSK (slovenčina)

👉🏻 https://www.surveymonkey.com/r/ALFAproject (angličtina)

PREČO?

Cieľom prieskumu je identifikovať, či zistiť:

 1. mieru informovanosti a celkové vnímanie bioplynových technológií v poľnohospodárstve;
 2. zámery a preferencie v tejto oblasti;
 3. potreby poľnohospodárov;
 4. faktory, ktoré sú hnacím motorom alebo naopak, bariéry/ prekážky, ktoré podporujú alebo bránia zavádzaniu bioplynových riešení na trh

 

za účelom zmapovania celkového stavu zavádzania bioplynových riešení a tvorbu podporných služieb v tejto oblasti.

O PROJEKTE ALFA:

Cieľom projektu ALFA je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat tak, aby sa zvýšilo širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň sa znížili i emisie z nespracovaného odpadu zvierat. Pridanou hodnotou je i podpora vytvárania nových pracovných miest a príjmov v tomto odvetví, či zvyšovanie povedomia o tejto problematike.

V rámci projektu podporíme v šiestich krajinách EÚ (na Slovensku, v Belgicku, Dánsku, Grécku, Španielsku a Taliansku) 50 chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí budú mať záujem o bioplynové riešenia (priame vykurovanie, kombinovaná výroba tepla a elektriny, biometán). A to prostredníctvom na mieru ušitých služieb finančnej, podnikateľskej a technickej podpory. 

Súčasne plánujeme zrealizovať i mnohé ďalšie aktivity zamerané na mapovanie situácie, budovanie kapacít, vzdelávanie, praktické nástroje, informácie, príklady dobrej praxe, cielené regionálne kampane na zvyšovanie povedomia, či politické odporúčania. 

Leták projektu ALFA (slovenčina)
Leaflet of the ALFA project (English)

Za účasť na prieskume vopred ďakujeme!

Viac informácií o projekte ALFA:

https://www.pedal-consulting.eu/scaling-up-the-market-uptake-of-renewable-energy-systems-by-unlocking-the-biogas-potential-of-agriculture-and-livestock-farming-alfa/

Contact