Rastúce pracovné príležitosti: Biohospodárstvo na Slovensku, 3. časť

Aktuálne významné zmeny a inovácie v biohospodárstve sú kľúčové pre jeho konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj v 21. storočí. Biohospodárstvo sleduje globálne trendy a implementuje inovatívne riešenia, aby sa vyrovnalo s výzvami súčasnosti a pripravilo na budúcnosť. Čo vplýva na tieto zmeny? Ako súvisia s potrebou rozvoja nových zručností prostredníctvom úpravy vzdelávania? Ako bude vyzerať vzdelávanie pre moderné biohospodárstvo?

Trendy a inovácie v oblasti biohospodárstva na Slovensku

Pozrime sa bližšie na súčasné prístupy a novinky, ktoré ovplyvňujú aktuálne smerovanie biohospodárstva. 

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA A TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE

Biohospodárstvo sa stáva stále viac digitalizovaným a technologicky pokročilým. Implementácia digitálnych technológií, ako je napríklad priemyselná senzorika, internet vecí (IoT), 3D tlač, robotika a automatizácia umožňujú vytváranie presných a komplexných štruktúr, ako aj automatizáciu rutinných úloh. V konečnom dôsledku zvyšujú efektivitu a konkurencieschopnosť biohospodárstva.

V praxi, napríklad, umožňuje precízne poľnohospodárstvo presnejšiu kontrolu nad produkčnými procesmi a efektívnejšie využívanie zdrojov ako je voda, hnojivá a pesticídy.

V oblasti priemyslu dokážu technologické inovácie šetriť zdroje, zvyšovať výnosy, ale aj znižovať environmentálny dosah hospodárskej činnosti.

Technologický pokrok v oblasti bioenergetiky prispieva k zvýšeniu efektivity využitia biomasy na výrobu energie, čím sa podporuje trvalo udržateľný energetický sektor.

UDRŽATELNOSŤ A EKOLOGICKÉ PRAKTIKY

Poľnohospodári implementujú ekologické praktiky, ako je agroekológia, organické pestovanie, či využívanie obnoviteľných zdrojov energie, aby minimalizovali environmentálny dosah svojej činnosti a chránili biodiverzitu. Tieto ekologické inovácie nielenže zlepšujú kvalitu pôdy a vody, ale aj zvyšujú hodnotu a dôveru spotrebiteľov voči lokálnym bio-produktom.

Podobné environmentálne snahy sa prejavujú aj v ďalších oblastiach biohospodárstva, ako je bioenergetika. Presadzuje sa tu  využitie zdrojov a metódy výroby energie s nízkymi emisiami. V biochemickom priemysle sa zase hľadajú spôsoby využitia biomasy na výrobu udržateľných chemikálií a materiálov.

Kreatívne odvetvia, ako sú architektúra či dizajn, pracujú s udržateľnými materiálmi. Architektúra sa tiež snaží znižovať energetickú náročnosť budov.

Súčasťou biohospodárstva sú aj služby, ako napríklad turizmus. Ekoturizmus vytvára ekonomické príležitosti vo vidieckych oblastiach, spojené s ochranou biodiverzity a kultúrneho dedičstva v rámci ekologicky citlivých oblastí. Prispieva tak k udržateľnému rozvoju a k zachovaniu prírodných zdrojov.

VÝSKUM A VÝVOJ

Výskum, vývoj a inovácie sa aplikujú vo všetkých oblastiach biohospodárstva, od primárnej výroby, cez sektory ako sú bioenergetika, biotechnológie, odpadové hospodárstvo, až k službám.

V týchto oblastiach vznikajú nové technológie a riešenia, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju biohospodárstva. Výskumné centrá, univerzity a priemyselné podniky spolupracujú na identifikácii nových možností využitia obnoviteľných biologických zdrojov (biomasy), vývoji biotechnologických procesov, ako aj  ekologicky šetrných spôsobov spracovania odpadov.

Tlak na zručnosti, kompetencie a inovatívne vzdelávanie

S transformáciou ekonomiky smerom k zelenému, obehovému a udržateľnému hospodárstvu však vzniká aj potreba aktualizácie existujúcich vedomostí, zručností a kompetencií, ako aj rozvoj nových.

Projekt BioGov.net podporuje inovácie v biohospodárstve s cieľom vytvoriť odporúčania pre vzdelávanie v tejto oblasti. Najmä tie, vďaka ktorým bude môcť  reagovať na tieto potreby a zároveň poskytne príležitosti pre rôzne cieľové skupiny. Medzinárodný projekt BioGov.Net je spoluprácou ôsmich krajín EÚ. Spája viac ako 240 aktérov, ktorí budú realizovať aktivity až do mája 2025.

Jedným z prvých výsledkov práce bolo identifikovanie pracovných pozícií, ktoré budú dôležité pre budovanie biohospodárstva v budúcnosti. Vytvorili sme profily týchto pozícií, vrátane popisu náplne práce, kľúčových zručností a kompetencií. Súčasne sa nám podarilo identifikovať tie z nich, ktoré sa zatiaľ rozvíjajú nedostatočne.

Nižšie uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci. Ponúka však prehľad pracovných príležitostí – od tradičných a dobre známych, po nové, kreatívne oblasti, ktoré boli rozdelené do šiestich oblastí:

PRÍLEŽITOSTI V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

V oblasti výskumu a vývoja ide o povolania ako špecialista na výskum a vývoj v oblasti posudzovania udržateľnosti, využívania biomasy, pozície experta alebo výskumníka v oblasti bioenergie/biohospodárstva. Príležitosť predstavujú aj vedúce pozície v oblasti vzdelávacích či výskumných činností v oblasti biohospodárstva. Tieto povolania vyžadujú analytické schopnosti na spracovanie dát, znalosti nových technológií a porozumenie princípom udržateľného rozvoja.

INŽINIERSTVO A JEHO POŽIADAVKY

V kategórii inžinierstva a spracovania sa nachádzajú povolania ako procesný inžinier pre oblasť biologických procesov či udržateľnosti, operátor zariadenia na biotransformáciu, špecialista na odpadové hospodárstvo, manažér a technik biorafinérie. Všetky z nich vyžadujú znalosti udržateľných technológií, schopnosť riešiť technické problémy s ohľadom na environmentálnu udržateľnosť a skúsenosti s technológiami na spracovanie biologických zdrojov.

POZÍCIE A ZRUČNOSTI V POĽNOHOSPODÁRSTVE

V oblasti poľnohospodárstva a environmentálnej udržateľnosti sú dôležité pozície ako sú producent biomasy, sociálny farmár, rôzni špecialisti – ako napríklad na precízne poľnohospodárstvo, či vedci – zameraní na oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, aj akvakultúry. Medzi dôležité profesie bol zaradený aj krajinný ekológ (geoekológ), manažér adaptívnej lesníckej výroby (AFM), ako aj environmentálny inžinier. Títo odborníci musia mať rozsiahle znalosti agroekologických postupov a metód organického pestovania, schopnosť riešiť riziká súvisiace s klimatickými zmenami a navrhovať opatrenia na ochranu pôdy, vody a biodiverzity.

UPLATENENIE V OBALASTI BIOLOGICKÝCH VIED A BIOTECHNOLÓGIE

Tieto oblasti ponúkajú uplatnenie pre povolania ako sú bioštatistik, farmakológ, mikrobiológ, bioinformatik, laboratórny technik a biotechnológ. Odborníci by mali mať analytické schopnosti, laboratórne zručnosti a schopnosť riešiť etické otázky súvisiace s výskumom a využitím biotechnológií.

PRÁCA V HUMANITNÝCH VEDÁCH, KULTÚRNYCH A KREATÍVNYCH ODVETVIACH

V daných odvetviach nájdu uplatnenie špecialisti na komunikáciu o vede a biohospodárstve, facilitátori dialógu medzi kľúčovými zainteresovanými stranami v oblasti biohospodárstva, etickí/ESG experti, umelci/dizajnéri bioproduktov uplatňujúci princípy udržateľnosti. Okrem špecifických technických znalostí a zručností sú kľúčové aj komunikačné schopnosti, kreativita a etické uvažovanie.

Vzdelávanie pre moderné biohospodárstvo

Pre úspešný prechod na moderné biohospodárstvo je dôležité implementovať prístupy a programy, ktoré podporujú ľudí v ďalšom vzdelávaní, umožňujú rozvoj nových zručností a kompetencií nielen v biohospodárstve.

Okrem zmien v oblasti biohospodárstva prechádza mnohými zmenami aj samotné vzdelávanie. Napríklad demografické zmeny vytvárajú potrebu celoživotného vzdelávania. Vzdelávacie organizácie tak musia reagovať na potreby osôb, ktoré sa vzdelávaniu venujú popri pracovných, či rodinných povinnostiach. Nové trendy tiež podporujú vznik kratších a flexibilnejších programov, šitých na mieru konkrétnemu jednotlivcovi.

Jednou z hlavných cieľov aktivít projektu BioGov.net je spoločná tvorba odporúčaní pre vzdelávacie inštitúcie, ale aj tvorcov politík o tom, ako podporovať tvorbu moderných vzdelávacích programov v biohospodárstve.

Diskusie prebiehajú aj medzi slovenskými odborníkmi a aktérmi v oblasti biohospodárstva. Ako vyplynulo z prvých stretnutí, medzi kľúčové oblasti patrí potreba zintenzívniť interdisciplinárnu spoluprácu medzi rôznymi odbornými oblasťami. Účastníci zdôraznili význam výskumu a vývoja, ktorý by mal byť otvorený pre prísun nových myšlienok a prístupov z rôznych disciplín. Spolupráca medzi poľnohospodármi, biológmi, inžiniermi a ekonómami môže viesť k vzniku komplexnejších a inovatívnejších riešení.

Z diskusie vyplynula aj potreba zlepšiť digitálne zručnosti a technologické vzdelávanie pracovníkov v biohospodárstve. Vzhľadom na rastúci vplyv digitálnej transformácie v poľnohospodárskej výrobe je dôležité, aby pracovníci mali primerané zručnosti na prácu s modernými technológiami a softvérovými systémami. Vzdelávacie programy a kurzy by mali byť zamerané na poskytnutie potrebných zručností a znalostí v oblasti digitálnej agronómie a precízneho poľnohospodárstva.

Ako môžu vyzerať moderné vzdelávacie programy a aktivity, ktoré reagujú na vyššie uvedené potreby? Dočítate sa už čoskoro v ďalšom diele tejto série článkov.

Podrobnejšie informácie o BioGovNet iniciatíve (v angličtine) nájdete na webovej stránke projektu:
www.biogov.net

 

Contact