USMERNENIA PRE PREDLOŽENIE PROJEKTOV HODNOTENIA DOPADU

Úvod

Hodnotenie dopadu je metóda, ktorá spadá do oblasti monitorovania a hodnotenia. Používa sa na získanie informácií o dopadoch vyvolaných realizáciou určitej intervencie či opatrenia. Výsledky hodnotenia dopadu môžu prispieť k zlepšeniu intervencií a opatrení (napríklad zohľadnenie potrieb určitej skupiny ľudí, regiónu a pod.) a viesť k efektívnejšiemu navrhovaniu nových. Hodnotenie dopadu ide nad rámec posudzovania stanovených cieľov a zameriava sa aj na dopady intervencií a opatrení, ktoré neboli plánované či zamýšľané. OCD-DAC (2010) definuje dopad ako „pozitívne a negatívne, primárne a sekundárne dlhodobé vplyvy vyvolané rozvojovou intervenciou, a to priame alebo nepriame, úmyselné alebo neúmyselné“.

Hodnotenie dopadu ako systematické skúmanie a analýza programov a projektov zameraných na mobilizáciu a aktivizáciu mladých ľudí je obzvlášť dôležité pre zabezpečenie ich objektívneho hodnotenia. Pomocou hodnotenia (dopadu) takýchto projektov možno analyzovať stratégie a opatrenia (až na úroveň jednotlivých aktivít) použité na dosiahnutie cieľov, ako aj ich účinnosť na cieľové skupiny. Možno z neho vyvodiť návrhy na zlepšenie s cieľom ešte presnejšie navrhnúť budúce projekty a ešte lepšie reagovať na meniace sa potreby mladých ľudí.

Predmetom tejto výzvy je podpora mladých výskumných pracovníkov, ako aj pracovníkov neziskových, verejných a súkromných inštitúcií v realizácii hodnotenia dopadu zameraného na hodnotenie vplyvov projektov a programov na podporu zamestnávania alebo podnikania mladých ľudí na Slovensku. Výzva na predloženie projektov hodnotenia dopadu podľa požiadaviek uvedených nižšie je určená pre mladých pracovníkov s ukončeným minimálne prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania (bakalársky titul alebo ekvivalent).

Podporené budú prednostne projekty hodnotenia dopadu zamerané na intervencie (programy, projekty a pod.) na podporu mladých ľudí v nasledovných oblastiach:

 • podpora zamestnávania a podnikania,
 • nezamestnanosť a špecificky nezamestnanosť mladých ľudí,
 • zvyšovanie kvalifikácie a zručností znevýhodnených skupín.

Osobitný dôraz bude pri výbere kladený na užitočnosť výskumu na zdokonalenie takýchto projektov a programov, na rozvoj hodnotiacich kapacít organizácií realizujúcich projekty a programy, ako aj na relevantnosť a udržateľnosť účinkov projektu pre príjemcov projektu a miestnu komunitu. Ďalším kritériom bude výber vhodných nástrojov hodnotenie rôznych rozmerov dopadu.

Maximálna doba trvania projektu hodnotenia dopadu je najviac do 30.4.2022. Maximálny príspevok na realizáciu projektu je 3 000 eur, pričom príspevok je určený pokrytie mzdových nákladov, a to na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Obdobie oprávnenosti nákladov je stanovené v dohode, najviac však od dátumu uzatvorenia dohody do 30. 4. 2022.

V prípade, že realizácia projektu presiahne časový rámec uvedený vyššie, projekt musí obsahovať informáciu o tom, že v rámci stanoveného obdobia bude predložená priebežná správa o realizácii hodnotenia dopadu. Po ukončení hodnotenia bude predložená záverečná správa (náklady na ňu musia byť zahrnuté v odsúhlasenom rozpočte, a to napríklad vo forme dobrovoľníckej práce).

Návrhy v slovenskom jazyku predložte elektronicky na adresu j.bielikova@pedal-consulting.eu
. Abstrakt projektu musí byť zaslaný v slovenskom a anglickom jazyku. Predložené projekty hodnotenia dopadu by mali obsahovať nasledovné informácie:

Evaluačné otázky a úlohy

 1. Aká je základná intervenčná logika projektu alebo programu (ďalej len „intervencia“)?
  Pri opise intervenčnej logiky odporúčame zodpovedať nasledujúce otázky: Aké sú všeobecné
  ciele intervencie? Boli okrem všeobecných cieľov stanovené aj špecifické ciele? Ak áno, aké?
  Aké sú očakávané výsledky a výstupy tejto intervencie? Aké aktivity majú byť realizované pre
  dosiahnutie týchto výsledkov a výstupov?
 2. Akým spôsobom je možné implementovať participatívny prístup k hodnoteniu danej
  intervencie s cieľom optimalizovať výsledky hodnotenia?
  Prístup participatívneho hodnotenia je založený na realizácii aplikovaného výskumu. Je
  potrebné zadefinovať ciele a kritériá pre zabezpečenie kvality hodnotenia, a to z hľadiska
  obsahu, ako i uvedenia všetkých aktérov zapojených do intervencie, ktorá je predmetom
  hodnotenia. Tento prístup zaisťuje zohľadnenie záujmov zúčastnených strán; vytvára dôveru,
  ale zároveň môže predstavovať aj zdroj potenciálnych konfliktov.
 3. Vhodnosť zvoleného prístupu zberu a vyhodnocovaniu dát
  Zdôvodnenie výberu nástrojov zberu dát a metód vyhodnotenia hodnotenej intervencii pre
  zabezpečenie dosiahnutia cieľov hodnotenia.
 4. Zahrnutie prierezových oblastí
  Do akej miery sa pri intervencii zohľadňujú prierezové oblasti, ako napríklad otázka chudoby,
  pohlavia a ochrany životného prostredia?

Pri realizácii hodnotenia je možné použiť kvalitatívne aj kvantitatívne metódy, resp. kombináciu týchto
metód.

Prístup a metodika hodnotenia

Projekt by mal obsahovať špecifikáciu metód zvolených pre realizáciu hodnotenia dopadu, ako
i zdôvodnenie výberu metód pre hodnotenie dopadu vybranej intervencie / opatrenia a zdôvodnenie
ich výberu.
Projekt by mal zahŕňať informáciu o cieľovej skupine (skupinách) a vzorke (vzorkách) štúdií.
Zber dát odporúčame realizovať na reprezentatívnej vzorke (zapojenie kľúčových aktérov do opatrenia
a zapojenie účastníkov je nevyhnutné).

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie dopadu sa vyznačuje tým, že zohľadňuje päť základných hodnotiacich kritérií –
relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, dopad a udržateľnosť.
Predložené projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

 • Relevantnosť: Robí sa správna vec? Nakoľko relevantná alebo významná je intervencia
  vo vzťahu k miestnym a národným potrebám a prioritám?
 • Účinnosť: Sú dosiahnuté ciele intervencie? Aká je účinnosť alebo efektívnosť
  intervencie v porovnaní s cieľmi (porovnanie: výsledok – plánovanie)?
 • Efektívnosť: Aká je efektívnosť alebo miera využitia použitých zdrojov (porovnanie:
  použité zdroje – výsledky)?
 • Dopad: Prispieva intervencia k dosiahnutiu rozvojových cieľov projektu/programu?
  Aký je dopad alebo vplyv intervencie na celkovú situáciu cieľovej skupiny alebo
  postihnutých osôb?
 • Udržateľnosť: Pretrvávajú pozitívne účinky intervencie? Ako je hodnotená
  udržateľnosť alebo trvanie intervencie a jej účinky?

Plán úloh a časový harmonogram

V priebehu realizácie projektu sa očakáva, že realizátori projektu budú pravidelne poskytovať
dokumentáciu o priebežných výsledkoch hodnotenia dopadu a pokroku.
Závery hodnotenia by mali predstavovať posúdenie výsledkov hodnotenia zo strany realizátora
projektu (hodnotiteľa). Závery sú povinnou súčasťou záverečnej správy.
Nevyhnutnou súčasťou správy je tiež vypracovanie odporúčaní zameraných na zlepšenie hodnotenej
intervencie (uskutočniteľnosť odporúčaní by mala byť prediskutovaná so zúčastnenými stranami a
partnerskými organizáciami).

Nasledujúce výstupy sú povinné a musia byť hodnotiteľmi poskytnuté:

 1. Krátka úvodná správa (cieľ hodnotenia; navrhovaný zdroj informácií – vrátane prehľadu
  dostupných údajov pre hodnotenie; očakávané výsledky, max. 3 strany);
 2. Krátka správa o pokroku (t.j. súhrnná informácia o dosiahnutom pokroku, každé 2 mesiace, 1
  – 2 strany);
 3. Záverečná správa vrátane súhrnu; účel a metodika hodnotenia; zistenia a závery; odporúčania
  na zlepšenie opatrenia / intervencie.

Ak hodnotenie dopadu nebude ukončené v priebehu 12 mesiacov, po ukončení obdobia financovania
predloží realizátor projektu hodnotenia dopadu priebežnú správu (stav projektu, účel a metodika
hodnotenia, nástroje, základné merania). Záverečná správa bude predložená po ukončení realizácie
hodnotenej intervencie.

Štruktúra návrhu

 1. Abstrakt
 2. Organizačné a osobné informácie
  • Krátky profil organizácie (max. 200 slov)
   • Názov organizácie
   • Právna forma organizácie
   • Kontaktné údaje (adresa, telefón, pošta, webová stránka)
  • Informácie o kapacite mladých pracovníkov realizovať projekt hodnotenia dopadu a prístupe
   pri realizácii hodnotenia.

    

   • Krátky profil realizátora projektu hodnotenia (organizácia, v ktorej pôsobí), referencie
    realizovaných hodnotení dopadu, resp. iných foriem hodnotenia aktivít/intervencií
    (max. 250 slov)
   • Krátky profil partnera hodnotenia (organizácia, v ktorej pôsobí), vrátane vybraných
    referencií realizovaných hodnotení dopadu (max. 250 slov) – nepovinné
 3. Opis navrhovaného hodnotenia dopadu
  • Intervencia, ktorá bude predmetom hodnotenia (max. 350 slov)
   Stručne opíšte intervenciu, ktorá by mala byť predmetom hodnotenia.
  • Teória zmeny (max. 350 slov)
   Stručne a jasne opíšte teóriu zmeny, t.j. ciele, aktivity a zdroje intervencie a ich príspevok
   k dosiahnutiu želaných výstupov, výsledkov a dopadov. V prílohe projektu odporúčame uviesť
   grafické znázornenie teórie zmeny vybranej intervencie.
  • Cieľ a otázky hodnotenia dopadu (max. 250 slov)
   Stručne a jasne opíšte ciele hodnotenia dopadu a hodnotiace otázky.
  • Rozvoj znalostnej základne (max. 300 slov)
   Stručne opíšte, ako váš projekt prispeje k zlepšeniu dôležitých oblastí intervencie, ktorá je
   predmetom hodnotenia. Ak existujú, stručne zhrňte informácie o existujúcich hodnoteniach
   týkajúcich sa tejto intervencie a/alebo oblasti intervencie (odkazy uveďte v tejto časti alebo
   v prílohe).
  • Navrhovaný koncept hodnotenia (max. 800 slov)
   Popíšte prístup, ktorý bude použitý na zodpovedanie otázok hodnotenia v nasledovnej
   štruktúre:

    

   • Metodika: Zvolené metódy pre hodnotenie dopadu a zdôvodnenie vhodnosti
    zvolených metód; popis, ako koncept hodnotenia zabezpečí identifikovanie dopadov
    intervencie; resp. vylúčenie ďalších možných vysvetlení pozorovaných zmien
    sledovaných premenných (do takej miery, ako je to možné);
   • Zber dát: spôsob zberu dát, prípadne využitie existujúcich údajov. Pri využití
    existujúcich údajov, by mala byť overená a potvrdená kvalita údajov.
   • Veľkosť vzorky: veľkosť vzorky pre realizáciu hodnotenia dopadu.
   • Ukazovatele: ako sa meria alebo bude merať dosiahnutie výsledkov / dopadov
    intervencie, t.j. ukazovatele a aké údaje sa použijú na ich meranie (napr. meranie
    zlepšenia vedomostí prostredníctvom výsledkov testov)
 4. Relevantnosť
  • Relevantnosť (max. 300 slov)
   Popíšte, ako je hodnotenie dopadu relevantné pre aktivity v tejto oblasti:

    

   • Veľkosť intervencie, prípadné rozširovanie (prinesie v budúcnosti úžitok viac ľuďom)?
   • Ak bude intervencia úspešná, bude z finančného a administratívneho hľadiska možné
    zabezpečiť jej pokračovanie a/alebo rozšírenie?
   • Koľko ďalších organizácií by mohlo mať prospech z výsledkov hodnotenia (realizujú
    podobné intervencie)?
  • Plán implementácie „od dôkazov k praxi“ (max. 300 slov)
   Popíšte, ako môže a bude mimovládna organizácia využívať výsledky hodnotenia na:

    

   • zlepšenie intervencie,
   • informovanie a ovplyvňovanie podobných intervencií realizovaných inými organizáciami.
 5. Časový plán a rozpočet
  Uveďte časový plán realizácie hodnotenia, vrátane uvedenia jednotlivých fáz a míľnikov
  realizácie, a to vrátane obdobia potrebného na zber a analýzu dát.
  Popíšte tiež zodpovednosti osôb podieľajúcich sa na hodnotení.
  V tabuľke pridajte riadky podľa potreby.
Časové

 

obdobie

ÚlohaOdhadovaný

 

počet hodín

Zodpovedná

 

osoba

    
    

Požiadavky a potrebné odborné zručnosti

 • vedomosti / skúsenosti s realizáciou hodnotenia
 • skúsenosti v oblasti zberu dát (kvantitatívnych aj kvalitatívnych), analýzou dát a prípravy správ
  a odporúčaní
 • dobrá znalosť angličtiny
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

V prípade, že predložený projekt bude realizovaný tímom hodnotiteľov, by okrem predložených
odborných kompetencií hodnotiaceho tímu mali byť v predloženom projekte jasne definované úlohy a
zodpovednosti všetkých členov.

Zdroje

Interact. Impact evaluation of 5 projects implemented by the Interact Programme – Call for tenders.
See https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivv-Sto3qAhUM2aYKHXsCAXgQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.interacteu.net%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F13409&usg=AOvVaw0cXs3vCZF_QigMYjNGxXCN
OEDC-DAC (2010). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, OEDC, Paris.
See http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf.
Rogers, P. (2014). Overview of Impact Evaluation, Methodological Briefs: Impact Evaluation 1, UNICEF
Office of Research, Florence.

 

Contact