Úspešné príklady bioplynových riešení na Slovensku - BPS Borcová

Prinášame vám profil ďalšej slovenskej bioplynovej stanice, ktorá kombinuje všetky druhy vstupných surovín. Nachádza sa v regióne Turiec a v súčasnosti sa modernizuje na biometánovú. Kľúčom k jej úspechu sú najmä ideálna lokalita, pravidelný odoberateľa tepla, dostatok vstupných surovín, či distribúcia a využitie digestátu v rozumnej vzdialenosti. Inšpiratívne príbehy môžeme publikovať vďaka projektu ALFA, ktorý sa zameriava na podporu zavádzania bioplynových riešení v poľnohospodárstve a chove hospodárskych zvierat.

Dôležité údaje o bioplynovej stanici
Bioplynová stanica Borcová bola postavená v roku 2013. Ide o poľnohospodársku stanicu s rozlohou 160 ha. Pestuje sa tu raž/seno, kukurica na siláž a trávy. Chovajú aj hovädzí dobytok v priemernom počte 1000 ks. Kapacita bioplynovej stanice je 1 MWh s produkciou plynu 10 560 m3 za deň.

Ako fungujú?
Z hľadiska použitých technológií využívajú v Borcovej fermentor na mokrú dvojstupňovú fermentáciu. Okrem toho disponujú štyrmi 250 KWh motormi, kogeneračnými jednotkami, ktoré spaľujú bioplyn a vyrábajú teplo a elektrinu. Vyrobené teplo sa spotrebúva v sušičke. Vyprodukovaný bioplyn smeruje do motorov, v ktorých dochádza k jeho spaľovaniu a transformácii  na elektrickú energiu (1MWh).

Malá časť vyrobenej energie sa využíva na vlastné účely. Zvyšok, takmer celý objem, smeruje späť do siete. Vedľajším produktom výroby je teplo. Distribuujú ho do obce Borcová. Používa sa aj na vykurovanie sušičky v areáli. Technológia bola zvolená na základe finančných a priestorových obmedzení, ale bolo nutné zohľadniť aj faktor minimálnej spotreby vstupných surovín.

Aké suroviny využívajú?
Základnú vstupnú surovinu – maštaľný hnoj, dodávajú dvaja veľkochovatelia z blízkeho okolia. Okrem toho využívajú aj kurací trus, silážnu kukuricu (prevažne z vlastnej produkcie) a senáž z okolitých polí. Majú možnosť spracovať aj mliekarenský odpad, odpad z destilácie liehovín – liehovinové výpalky, odpad z pekárenského priemyslu, či biologicky rozložiteľný odpad. V súčasnosti prevádzku modernizujú na biometánovú plynovú stanicu. Následne plánujú ako vstupnú surovinu využívať aj kuchynský odpad. Tento krok si ale bude vyžadovať dobudovanie hygienizačného zariadenia.

Financie a výstavba 
V čase, keď bola stanica vybudovaná, bolo poľnohospodárstvo, vrátane živočíšnej výroby, na útlme. Výstavba vlastnej bioplynovej stanice predstavovala možnosť, ako udržať aktivity a činnosti v chode. K úspešnej realizácii dopomohla i vhodná infraštruktúra v blízkosti, dostatok pôdy na pestovanie plodín, či externý prístup k maštaľnému hnoju. S počiatočnou investíciou 4 mil. € vyskladanou z úveru a vlastných zdrojov, a návratnosťou 11 rokov, bol vytvorený základ pre udržateľnejšie poľnohospodárstvo.

Proces autorizácie, do ktorého bolo zapojených niekoľko subjektov, trval približne jeden rok. Podľa slov vedúceho prevádzky, pána Ing. Jozefa Rišiana, bol tento proces pomerne náročný a neadekvátny. Najmä čo sa týkalo vypracovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. Environmental Impact Assessment (). V čase výstavby museli čeliť viacerým prekážkam. Napríklad nedostatočným skúsenostiam štátnej správy v danej oblasti, nesprávnej/nespravodlivo nastavenej legislatíve atď. Tieto výzvy sa im však podarilo úspešne prekonať.

Prečo je tento projekt výnimočný?
Bioplynová stanica Borcová bola postavená ako integračný projekt. Časť prác vykonali svojpomocne, ale väčšinu stavby mal na starosť generálny dodávateľ vrchnej stavby. Tím Borcovej bol prítomný pri väčšine prác, vďaka čomu presne vie, ako systém funguje. Menšie problémy a poruchy sú i vďaka tomu schopní vyriešiť sami.

Dobrá rada nad zlato 
Kľúčom k úspechu bioplynovej stanice Borcová sú:

  • ideálna lokalita,
  • pravidelný odoberateľa tepla,
  • dostatok vstupných surovín,
  • distribúcia a využitie digestátu v rozumnej vzdialenosti,
  • skúsený personál,
  • vhodne zvolená technológia.

Pre tých, ktorý uvažujú nad výstavbou bioplynovej stanice, by pán Rišian odporučil vhodne zvolený pozemok s bezproblémovou dostupnosťou pripojenia do siete, ako aj k  vysokotlakovému pripojeniu plynu. Okrem toho kľúčovým je podľa neho i vývoz digestátu do rozumnej vzdialenosti a aj pomer vstupného materiálu (nemal by prekročiť hranicu 50%, ktorú tvorí kuchynský odpad).

Z hľadiska menej problematického financovania by odporučil orientovať sa predovšetkým na eurofondy a Nórske fondy.

Máte záujem zistiť viac o tom, ako funguje bioplynová stanica Borcová? Pozrite si video, ktoré odvysielala Televízia Turiec –  video z bioplynovej stanice Borcová na YouTube.

Viac informácií o iniciatíve ALFA (v angličtine): 
ALFA – Unlocking biogas potential – PEDAL Consulting (pedal-consulting.eu)

Contact