VÝZVA PRE ORGANIZÁCIE PRACUJÚCE S MLADÝMI ĽUĎMI

Photo by Kiana Bosman on Unsplash.

Získajte finančnú podporu pre hodnotenie dopadu svojich projektov na podporu zamestnávania a/alebo podnikania mladých!

Projekt Youth Impact vyhlasuje výzvu na realizáciu projektov na hodnotenie dopadu projektov a programov zameraných na podporu zamestnateľnosti a/alebo podnikania mladých ľudí.

Predmetom tejto výzvy je poskytnutie finančnej podpory vo výške 3000 EUR mladým výskumným pracovníkom, ako aj pracovníkom neziskových, verejných a súkromných ​​inštitúcií  v realizácii hodnotenia dopadu zameraného na  hodnotenie vplyvov projektov a programov na podporu zamestnávania alebo podnikania mladých ľudí na Slovensku.

Výzva na predloženie projektov hodnotenia dopadu je určená pre mladých pracovníkov s ukončeným minimálne prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania (bakalársky titul alebo ekvivalent).

Podporené budú prednostne projekty hodnotenia dopadu zamerané na intervencie (programy, projekty a pod.) na podporu mladých ľudí v nasledovných oblastiach:

  • podpora zamestnávania a podnikania,
  • nezamestnanosť a špecificky nezamestnanosť mladých ľudí,
  • zvyšovanie kvalifikácie a zručností znevýhodnených skupín.

 

Maximálna doba trvania projektu hodnotenia dopadu je najviac 12 mesiacov. Začiatok realizácie projektu hodnotenia dopadu je najskôr 1. 5. 2021. Maximálny príspevok na realizáciu projektu je 3 000 eur, pričom príspevok je určený pokrytie mzdových nákladov, a to na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Obdobie oprávnenosti nákladov je stanovené v dohode, najviac však od od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.

Viac info tu.

 

Contact