“ZVÝŠENIE ZAPOJENIA ŽIEN DO PODPORY A AKCELERÁCIE VYUŽÍVANIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V OBLASTI VYKUROVANIA A CHLADENIA”

V roku 2022 vstupujeme do druhého roku realizácie 3- ročného projektu HORIZONT 2O2O s výstižnou skratkou W4RES Women for renewable energy sources – Ženy pre vykurovanie a chladenie z OZE s celým názvom “Zvýšenie zapojenia žien do podpory a akcelerácie využívania obnoviteľných zdrojov energie v oblasti vykurovania a chladenia”.

Projekt je konzorciom organizácií z 8 krajín EÚ a zameria sa na 8 rôznorodých, ale reprezentatívnych trhov v sektore vykurovania a chladenia a to Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko. Slovenským partnerom projektu je spoločnosť PEDAL Consulting.

Projekt sa zameriava na:

  1. podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v sektore vykurovania a chladenia (biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia a tepelné čerpadlá)
  2. podporu zapojenia žien pri zavádzaní riešení pre kúrenie a chladenie využitím OZE

Výstupy projektu:

  • Správy o sektore vykurovania a chladenia z OZE, obsahujúce výzvy a odporúčania pre krajiny, zapojené do projektu a  odporúčania ako môžu ženy čeliť prekážkam na trhu a prispievať k realizácií týchto riešení.
  • W4RES Observatory/Globálne online centrum a regionálne  centrá s cieľom zapojiť regionálne zainteresované strany a uľahčiť vykonávanie podporných opatrení na prijatie na trhu, na Slovensku bude týmto centrom  PEDAL Consulting, Martin
  • Podporné schémy pre projekty vykurovania a chladenia z OZE vedené ženami ako je technická pomoc a poradenstvo pri vytváraní a realizácií riešení v oblasti vykurovania a chladenia z
  • Národné kampane zamerané na propagáciu aktivít projektu a pomoci zavádzania inovatívnych riešení

Základná koncepcia projektu vychádza z toho, že ženy majú veľký potenciál ako sprostredkovateľky zmien, ktoré pomôžu rýchlejšie napredovať v dosahovaní cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Projekt sa zameriava aj na súčasné podmienky, ktoré bránia alebo napomáhajú využívaniu OZE pri vykurovaní a chladení ako aj tomu, ako môžu ženy čeliť prekážkam a podieľať sa na riadení realizácie týchto riešení. Poskytuje možnosť zapojenia každého z nás  v celom cykle od výskumu, výrobcov a dodávateľov energie, projektantov, architektov až po spotrebiteľov a prispieť k zníženiu negatívneho vplyvu ľudí na klímu a životné prostredie pri vykurovaní a chladení.

Viac informácií o projekte nájdete na https://w4res.eu/

Photo by Ashes Sitoula on Unsplash

 

Contact